PDA

Pogledaj Punu Verziju : Koja je definicija kulta?Пркос
10-02-2010, 12:44
Pitanje: Koja je definicija kulta?

Odgovor: Vrlo često u našim umovima imamo predstavu da je kult grupa koja proslavlja Satanu, žrtvuje životinje i učestvuje u zlim, bizarnim paganskim ritualima. U stvarnosti, mnogi kultovi izgledaju mnogo više nevino. Specifična hrišćanska definicija kulta kaže da je to religijska grupa koja poriče jednu ili više osnovnih biblijskih istina. Ili jednostavnije rečeno, kult je grupa koja uči nešto zbog čega osoba neće biti spašena ako u to veruje. Za razliku od religije, kult je grupa koja tvrdi da su hrišćani ali poriču osnovne istine o biblijskom Hrišćanstvu.

Dva osnovna učenja kultova su da Isus nije bio Bog i da se čovek ne spašava samo po veri. Poricanje Hristovog božanstva ima za posledicu da Isusova smrt nije dovoljna cena za naše grehe. Poricanje spasenja samo po veri ima za posledicu verovanje da se spasenje postiže našim delima – nešto što Biblija odlučno i postojano odbacuje. Dva najpoznatija primera kulta su Jehovini svedoci i Mormoni. Obe grupe tvrde da su hrišćani, ali obe poriču dve ključne doktrine koje su gore pomenute. Jehovini svedoci i Mormoni veruju u mnoge stvari koje su u skladu ili su slične onome što Biblija uči. Međutim, činjenica da poriču Hristovo božanstvo i spasenje isključivo po veri, njih svrstava u kultove. Mnogi Jehovini svedoci i Mormon i članovi drugih kultova su “dobri ljudi” koji iskreno traže Boga i iskreno veruju da znaju istinu. Naša nada i naše molitve su da će mnogi ljudi koji su uključeni u “hrišćanske” kultove uvideti laž i da će biti privučeni istini spasenja kroz Isusa Hrista.
Primite k znanju: iako dugmad za kod foruma i smajlije nisu prikazana, ona se i dalje mogu koristiti.

Пркос
10-02-2010, 12:45
Pitanje: Da li su Mormnoni kult? U šta Mormoni veruju?

Odgovor: Mormonsku religiju je osnovao pre manje od dvesta godina čovek po imenu Džozef Smit. On je tvrdio ga su ga lično posetili Bog Otac i Isus Hrist i da su mu rekli da su sve crkve i njihova kreda jedna gnusoba opustošenja. Džozef je tada krenuo da stvara potpuno novu religiju koja tvrdi da je “jedina istinska crkva na zemlji.” Problem sa Mormonima je da oni protivureče, modifikuju i proširuju Bibliju. Hrišćani nemaju nikakav razlog da veruju da Biblija nije istinita ili adekvatna. Da istinski veruješ u Boga znači da veruješ u Njegovu reč. Svo Pismo je bogonadahnuto, što znači da dolazi od Njega (Druga Timoteju 3:16).

Mormoni veruju da postoje četiri izvora božanski nadahnutih reči, umesto samo jedan. 1) Biblija, “sve dok je prevedena ispravno.” Koji stihovi su neispravno prevedeni nije uvek jasno. 2) Knjiga Mormona koju je “preveo” Smit i publikovao 1830.godine. Smit je tvrdio da je to “najispravnija knjiga” na zemlji, i da osoba može da dođe bliže Bogu ako sledi njene upute, “više od bilo koje druge knjige.” 3) Doktrina i Zaveti se smatra Mormonskim pismom, i sadrži kolekciju modernih otkrivenja u pogledu “Crkve Hristove, one koja je obnovljena.” 4) Biser Velike vrednosti , Mormoni smatraju da razjašnjava doktrine i učenja koja su se izgubila iz Biblije i dodaje svoje sopstveno tumačenje o stvaranju zemlje.

Mormoni veruju sledeće o Bogu: da On nije oduvek bio Uzvišeno Biće u svemiru, već da je to postigao kroz pravedan život i upornost. Oni veruju da Bog Otac ima “telo od mesa i kostiju koje je isto opipljivo kao i čovekovo.” Teorija koja je napuštena od strane modernih Mormonskih lidera a koju je učio, Brigam Jang, je da je Adam zapravo bio Bog i otac Isusa Hrista. Hrišćani znaju sledeće o Bogu: postoji samo jedan istinski Bog (Peta Mojsijeva 6:4, Isaija 43:10, 44:6-8), koji je oduvek bio i koji će uvek postojati (Peta Mojsijeva 33:27, Psalam 90:2, Prva Mojsijeva 1:17), i da On nije stvoren, već da je On Stvoritelj (Prva Mojsijeva poglavlje 1, Psalam 24:1, Isaija 37:16). On je savršen i niko drugi Mu nije ravan (Psalam 86:8, Isaija 40:25). Bog Otac nije čovek, niti je ikada bio (Četvrta Mojsijeva 23:19, Prva Samuilova 15:29, Osija 11:9). On je Duh (Jovan 4:24), i Duh nema telo i kosti (Luka 24:39).

Mormoni veruju da postoje različiti nivoi ili kraljevstva posle života: Božanstveno Kraljevstvo, Zemaljsko Kraljevstvo, Telestijalno Kraljevstvo i krajnja tama. Gde će ljudski rod da završi zavisi od onoga u šta veruju i šta rade u svom smrtnom životu. Biblija nam kaže da posle smrti, mi idemo u Nebo ili u Pakao u zavisnosti od toga da li smo verovali u Isusa ili ne. Da smo van naših tela kao vernici označava da smo sa Gospodom (Druga Korinćanima 5:6-8). Nevernici se šalju u Pakao, ili mesto za mrtve (Luka 16:22-23). Kada Isus bude došao drugi put, mi ćemo primiti nova tela (Prva Korinćanima 15:50-54). Tamo će biti Novo nebo i Nova zemlja za vernike (Otkrivenje 21:1), i nevernici će biti bačeni u ognjeno jezero zauvek (Otkrivenje 20:11-15). Neme druge prilike za otkupljenje posle smrti (Jevrejima 9:27).

Mormoni veruju da je Isusovo utelovljenje posledica fizičkog odnosa između Boga Oca i Marije. Oni veruju da je Isus Bog, ali i da bilo koje ljudsko biće može biti bog. Istorijski hrišćani veruju da je Bog Trojedini i da postoji kao Otac, Sin i Sveti Duh (Matej 28:19). Niko ne može da postane Bog, samo On je sveti (Prva Samuilova 2:2). Mi samo možemo da postanemo sveti u Božijim očima kroz veru u Njega (Prva Korinćanima 1:2). Isus je jedini prvorođeni Sin Božiji (Jovan 3:16) i jedini je koji je ikada živeo bežgrešan, besprekoran život, i koji sada ima najužvišenije mesto na Nebu (Jevrejima 7:26). Isus i Bog su jedno u suštini, jer je Isus bio Jedini koji je postojao pre fizičkog rođenja (Jovan 1:1-8, 8:56). Isus je dao sebe kao žrtvu za nas, i Bog ga je podigao iz mrtvih, i jednoga dana svi će ispovediti da je Isus Hrist Gospod (Filipljanima 2:6-11). Isus nam je rekao da je nemoguće otići na Nebo našim naporima i delima, to je jedino moguće verom u Njega (Matej 19:26). I mnogi neće izabrati Njega. “Uđite na uska vrata; jer su široka i prostrani put koji vodi u propast, i mnogo ih je koji njime ulaze.” (Matej 7:13). Mi svi zaslužujemo večnu kaznu za naše grehe, ali Božija beskrajna ljubav i blagodat su nam omogućile izlaz. “Smrt je naime plata za greh, a blagodatni dar Božiji je – večni život u Hristu Isusu, Gospodu našem.” (Rimljanima 6:23).

Jasno je da postoji samo jedan način da se primi spasenje; da poznamo Boga i Njegovog Sina, Isusa (Jovan 17:3). To se ne postiže delima, već po veri (Rimljanima 1:17, 3:28). Kada imamo ovu veru, mi ćemo automatski postati poslušni Božijim zakonima, krstićemo se zbog ljubavi koj imamo za Njega, a ne zato što je to uslov za spasenje. Ovaj dar možemo da dobijemo bez obzira ko smo ili šta smo uradili (Rimljanima 3:22). “Nema Spasenja ni u jednom drugom, niti ima drugog imena pod celim nebom, danog ljudima, u kom treba da nađemo spasenje.” (Dela 4:12). Iako su Mormoni obično prijateljski nastrojeni, puni ljubavi i ljubazni – oni su uključeni u lažnu religiju koja izvrće Božiju prirodu, Osobu Isusa Hrista i način spašavanja.

Пркос
10-02-2010, 12:46
Pitanje: Ko su Jehovini svedoci i kakva su njihova verovanja?

Odgovor: Sekta koja je danas poznata kao Jehovini svedoci je započela svoju delatnost u Pensilvaniji 1870. godine kao biblijski čas koji je započeo Čarls Tejz Rasel. Rasel je nazvao svoju grupu "Biblijska grupa Milenijumskog praskozorja." Čarls T. Rasel je je započeo da piše seriju knjiga koje je nazvao "Proučavanje Svetog Pisma," koja je stigla do šest tomova do kraja njegovog života i koja sadrži većinu teologije u koju Jehovini svedoci danas veruju. Posle Raselove smtri 1916, Sudija J.F. Raderford, Raselov prijatelj i naslednik, napisao je sedmi i poslednji tom u seriji "Proučavanje Svetog Pisma", "Završena Misterija," 1917. godine. Biblija Kule stražara i Traktatorsko društvo su osnovani 1886. i ubrzo su postale mehanizam kroz koji je pokret "Proučavanje Svetog Pisma" započeo da širi svoj pogled na druge. Grupa je bila poznata kao “Raseliti” do 1931 kada, zbog raspada u organizaciji je dobila drugo ime “Jehovini svedoci.” Grupa od koje iz koje je rascep nastao, je postala poznata kao “Biblijski studenti.”

U šta veruju Jehovini svedoci? Iscrpno ispitivanje njihove doktrinalne pozicije na temu Isusovog božanstva, Spasenja, Trojstva, Svetog Duha, Otkupljenja, itd., pokazuju bez sumnje da oni ne drže ortodoksno hrišćansko verovanje po pitanju ovih stvari. Jehovini svedoci veruju da je Isus arhanđel Mihailo, najuzvišenije stvoreno biće. Ovo je suprotno Pismu koje jasno kaže da je Isus Bog (Jovan 1:1,14; 8:58; 10:30). Jehovini svedoci veruju da se spasenje dobija kombinacijom vere, dobrih dela i poslušnosti. Ovo je takođe u suprotnosti sa bezbroj stihova u Pismu koji tvrde da se spasenje prima po veri (Jovan 3:16; Efescima 2:8-9; Tit 3:5). Jehovini svedoci odbacuju trojstvo, verujući da je Isus stvoreno biće i da je Sveti Duh u osnovi samo Božija sila. Jehovini svedoci odbacuju koncept po kome je Hrist umro umesto nas da nas otkupi, i umesto toga veruju u teoriju otkupljenja, po kojoj je Isusova smrt bila otkupljujuća cena za Adamov greh.

Na koji način Jehovini svedoci opravdavaju ove nebiblijske doktrine? (1) Oni tvrde da je crkva, tokom vekova iskvarila Bibliju i (2) oni su iznova preveli Bibliju u ono što oni zovu Prevod Novog Sveta. Biblija Kule stražara i Traktatorko društvo su zamenili biblijski tekst da bi se slagao sa njihovom lažnom doktrinom – radije nego da svoju doktrinu zasnuju na onome što piše u Bibliji. Prevod Novog Sveta je prošao kroz nebrojeno edicija, kako su Jehovini svedoci otkrivali sve više i više suprotnosti sa svojom doktrinom.

Jehovini svedoci su se brzo pokazali kao kult koji se samo malo dotiče Pisma. Kula stražara zasniva svoje verovanje i doktrine na originalima i proširenom učenju Čarlsa Tejs Rasela, Sudije Josifa Franklina Raderforda i njihovih naslednika. Organ upravljanja Biblije Kule stražara i Trktatorskog društva je jedino telo u kultu koje tvrdi da ima autoritet da tumači Pismo. Drugim rečima, ono što Organ Upravljanja kaže o bilo kom delu Pisma je poslednja reč i nezavisno mišljenje je izuzetno nepoželjno. To je u direktnoj suprotnosti sa Pavlovim savetom Timoteju (kao i svima nama) da se potrudi da se pokaže vrstan pred Bogom kao radnik koji ne mora da se stidi , koji pravo upravlja Rečju istine. Ovo upozorenje, koje se nalazi u Drugoj Timoteju 2:15, je jasno uputstvo od Boga svakom pojedinom Njegovom detetu u Telu Hristovom da budu kao Verijski hrišćani i da istražuju Pismo svakodnevno, da vide da li ono čemu ih uče se slaže sa onim što piše u Njegovoj reči po pitanju date teme.

Jehovine svedoke treba pohvaliti zbog njihovih “evangelizatorskih napora.” Verovatno ne postoji religijska grupa koja je vernija od Jehovinih svedoka u širenju njihove poruke. Na žalost, poruka je iskrivljena, puna obmane i lažne doktrine. Neka Gospod da otvori oči Jehovinim svedocima za istinu evanđelja i istinsko učenje Božije reči.

Пркос
10-02-2010, 12:48
Pitanje: Kako mogu da prepoznam lažnog učitelja/lažnog proroka?

Odgovor: Isus nas je upozorio da će “lažni Hristosi i lažni proroci” doći i da će pokušati da obmanu čak i Božije izabrane (Matej 24:23-27; vidi isto Drugu Petrovu 3:3 i Judu 17-18). Najbolja zaštita protiv lažnih doktrina i lažnih učitelja je - da znamo istinu. Da bi prepoznao falsifikat, treba da proučiš original. Svaki vernik koji, “pravo upravlja rečju istine” (Druga Timoteju 2:15), i koji pažljivo proučava Bibliju, može da prepozna lažnu doktrinu. Na primer, svaki vernik koji je čitao o aktivnostima Oca, Sina i Svetog Duha u Mateju 3:16-17 će automatski staviti pod pitanje svaku doktrinu koja poriče Trojstvo. Tako da, “prvi korak” je da proučavamo Bibliju i da sudimo svim doktrinama na osnovu onoga što kaže Biblija.

Isus je rekao da se “po rodu drvo poznaje” (Matej 12:33). Kada tražimo “plod,” evo tri specifična testa koja se mogu primeniti na bilo kog učitelja da se odredi tačnost njegovog učenja:

1) Šta učitelj kaže o Isusu? U Mateju 16:15, Isus pita: “A vi šta kažete, ko sam ja?” Petar odgovori: “Ti si Hristos, Sin Boga živoga,” i zbog ovog odgovora Petar je nazvan“blagoslovenim.” U Drugoj Jovanovoj 9, čitamo: “Svako ko se udaljava i ne ostaje u nauci Hristovoj, nema Boga. Ko ostaje u nauci, taj ima Oca i Sina.” Drugim rečima, Isus Hrist i Njegovo delo otkupljenja su od najviše važnosti; čuvajte se od svakog ko poriče da je Isus jednak sa Bogom, ko potcenjuje Isusovu smrt umesto nas, ili ko poriče Isusovu ljudsku prirodu. Prva Jovanova 2:22 kaže: “Ko je lažljivac ako ne onaj ko koji poriče da je Isus Mesija. To je antihrist– ko poriče Oca i Sina.”

2) Da li učitelj propoveda evanđelje? Evanđelje je dobra vest o Isusovoj smrti, sahrani i vaskrsenju, prema Pismu (Prva Korinćanima 15:1-4). Koliko god da zvuče fino, rečenice kao što su: “Bog te voli,” “Bog želi da nahrani gladne,” i “Bog želi da si dobrostojeći” NISU potpuna poruka evanđelja. Kao što Pavle upozorava u Galatima 1:7: “Samo ima nekih koji vas zbunjuju i žele da izvrnu evanđelje o Hristu.” Niko, čak ni najveći učitelj nema pravo da menja poruku koju nam je Bog dao. “Ako vam ko propoveda evanđelje koje se razlikuje od onoga što ste primili, neka bude proklet” (Galatima 1:9).

3) Da li ovaj učitelj pokazuje karakterne kvalitete koji proslavljaju Gospoda? Kada govori o lažnim učiteljima, Juda 11 kaže: “Teško njima što pođoše Kainovim putem i u zabludu Valaamove plate padoše i protivljenjem Korejevim izgiboše.” Drugim rečima, lažni učitelj se poznaje po svom ponosu (Kainovo odbijanje Božijeg plana), pohlepi (Valam koji prorokuje zbog para), i pobune (Korejevo proglašavanje samog sebe iznad Mojsija).

Radi daljeg izučavanja, pregledaj ove biblijske knjige koje su posebno napisane za borbu protiv lažnog učenja u crkvi: Galatima, Druga Petrova, Druga Jovanova, i Judina poslanica. Ponekad je teško da se primeti lažni učitelj/lažni prorok. To je ono što se zove “vuk u ovčijoj koži”. Satana i njegovi demoni se maskiraju u “anđele svetla” (Druga Korinćanima 11:14), i njegovi služitelji se maskiraju kao sluge pravednosti (Druga Korinćanima 11:15). Samo ako ste detaljno upoznati sa istinom bićete u stanju da prepoznate falsifikat.

Vragolanka
10-03-2010, 15:56
Već postoji tema o sektama... :undecided:

Svaku sledeću sa copy-paste postavkom uvodnog posta brišem.