PDA

Pogledaj Punu Verziju : Beograd i klimatske promenekojica
01-09-2011, 21:19
Slobodan Bubnjević

U letnjim mesecima, temperature u gradovima tokom noći redovno su za nekoliko stepeni
Celzijusa više nego u gradskoj okolini. Zbog nepropusnih podloga i urbanizacije, olujne
bujice u gradskim i prigradskim naseljima pretvaraju se elementarne nepogode koje mogu
i tragično da se okončaju. U isti mah, veliki procenat gradova, posebno u zemljama u
tranziciji i razvoju, postaje žrtva zagađenosti vazduha. Zbog tendencije stalnog rasta i
fizičkih karakteristika, savremeni gradovi predstavljaju "proizvođače" vremenskih prilika
sa značajnim posledicama po kvalitet života njihovih stanovnika.

To je sve aktuelniji problem, posebno u kontekstu globalnih klimatskih promena koje će
situaciju u urbanim sredinama dodatno pogoršati i o čemu se u svetu sve više diskutuje.
Nedavno se i Beograd uključio u ovakav pristup problemu globalnog zagrevanja, iz ugla
gradova, zahvaljujući projektu "Beogradske perspektive održivog razvoja i klimatske
promene". Od marta 2010. do marta 2011. godine, ovaj projekat su realizovali Diplo
centar kao ogranak međunarodne organizacije DiploFoundation (www.diplomacy.edu),
kao i Međunarodni naučni forum "Dunav – reka saradnje", a projekat je finansiran kroz
grant Švedske agencije za međunarodnu pomoć SIDA pod nazivom "Sector II" preko
Regionalnog centra za životnu sredinu.

kojica
01-09-2011, 21:19
"Projekat je podrazumevao široku diskusiju različitih činilaca i donosilaca odluka na
gradskom i nacionalnom nivou", kaže Nikola Božić, koji je bio jedan od organizatora ovog
projekta. "Organizovana su dva opšta panela sa predstavnicima državnih organa,
akademske zajednice, nevladinih organizacija, preduzeća, obrazovnih institucija i medija.
Pored toga organizovano je i deset tematskih panela koji su pokrili brojne konkretne
oblasti i rezultovali brojnim zaključcima", kaže Božić, dodajući da su sačinjene i smernice
gradskim vlastima, koje su predstavljene kao jedan od rezultata projekta (videti okvir).

Klima gradova bila je predmet razmišljanja i strahovanja još od kraja XVIII veka, iako su
istraživanja o toj temi postala naročito primetna u poslednjih dvadeset godina. Jedan od
prvih opisa "toplotnog ostrva" pojavljuje se već početkom XIX veka, kada Luk Hauard
(Luke Howard) obrazlaže razloge zbog kojih je centar Londona uvek topliji od svojih
predgrađa, što objašnjava koncentracijom ljudi, dima, senki, vertikalnih površina zgrada i
gustinom izgrađenosti. Ovakva rana istraživanja kasnije postaju rutinska.

kojica
01-09-2011, 21:20
"Trenutno postoji konsenzus o tome da klimatske promene prete gradovima na tri
načina – kroz stalno povećanje količine gasova staklene bašte u gradskim sredinama,
kroz efekte globalnih promena u regionalnim razmerama i kroz aktivnosti koje gradovi
preduzimaju kako bi obezbedili održivost u novonastalim uslovima", objašnjava Nikola
Božić.

S obzirom na to da preko šezdeset procenata svetskog stanovništva danas živi u
gradovima, ovakvi problemi postaju uzrok sve veće brige. Međudržavni panel o
klimatskim promenama (Internacional Panel for Climate Change, IPCC) planirao je za svoj
sledeći izveštaj posebnu studiju koja će razmatrati buduće projekcije ovih problema,
povezujući klimatske, infrastrukturne, demografske i energetske aspekte urbanizacije.

Kako kažu u Diplo fondaciji, širom sveta i same gradske vlasti već preduzimaju mere
društvene i tehnološke inovacije kako bi "dobili na vremenu" i prilagodili se predviđenim
rizicima. Neki gradovi razvili su sopstvene klimatske strategije, a mnogi su postali i
članovi nacionalnih i transnacionalnih mreža saradnje. Nakon prvih koraka, koji su došli iz
nevladinog sektora, vreme je i da Beograd krene tim putem.

kojica
01-09-2011, 21:21
Smernice gradskim vlastima

Jedan od rezultata proisteklih iz više raznovrsnih diskusija u projektu "Beogradski uticaj
na klimatske promene" bile su i smernice gradskim organima Beograda za započinjanje
procesa adaptacija na klimatske promene. Finalni dokument izradio je prof. dr Vladimir
Janković sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, koji predaje i na Univerzitetu u
Mančesteru. U tom istraživanju postavljeno je nekoliko ciljeva:

1. da sačini što detaljniju mapu klimatskih i ekoloških parametara grada (uključujući i
zone buke), i da identifikuje demografske, urbanističke, industrijske i ostale investicione
tendencije od uticaja na povećanje klimatskih i ekoloških hazarda;

2. da identifikuje najverovatnije gradske rizike izazvane regionalnim klimatskim
promenama na osnovu postojećih scenarija i modela;

3. da identifikuje postojeće demografske vektore, kao i tendencije u izgradnji gradskih i
industrijskih objekata i gubitku zelenih površina;

kojica
01-09-2011, 21:21
4. da ustanovi standardnu i reprezentativnu mrežu mernih mesta koja bi registrovala
gradske vrednosti atmosferskih parametara u periodima karakterističnih sinoptičkih
situacija (zimsko i letnje stabilno vreme, nagle promene vremena, košava, inverzije);

5. da izvrši epizodna mikrosondažna merenja radi utvrđivanja najosetljivih gradskih i
prigradskih oblasti za datu sinoptičku situaciju;

6. da formira taksonomiju rizika i standardnu bazu podataka / mapu o postojećim (i
rastućim) klimatskim anomalijama, bilo da se radi o gradskom toplotnom efektu,
anomalijama u padavinama, vlažnosti, ili ekstremnim zagađenjima i dinamičkim efektima u
tzv. "grubom sloju" ("roughness layer");

7. da koristeći ova merenja i modeliranje u svetlu očekivanih klimatskih promena utvrdi
realne bioklimatske rizike i "bolne tačke" u konkretnom gradskom prostoru; i

8. da implementira saznanja na nivou gradskih vlasti, kroz preporuku otvaranja radnih
mesta za "urbane klimatologe".

slonce
02-09-2011, 00:06
ajde...samo se u beogradu odvijaju klimatske promene

Klu
04-09-2011, 13:40
ako vam je...znojite se i udišite smradove kad ste hteli u Beograd...