PDA

Pogledaj Punu Verziju : Antička književnostBisernica
28-12-2009, 22:20
Kada govorimo o Antičkoj književnosti,mislimo na grčku i rimsku književnost u vreme robovlasništva,u starom veku.Antika u najširem smislu,danas,podrazumeva - davno doba.

Klasična ili antička umetnost izvedena je iz pojma kojim su se u starom Rimu obeležavali pripadnici najviše društvene klase,classicus - savršen,uzoran.Kao književni pojam ,prvi put ga upotrebljava rimski retoričar Aul Gelije,pišući o najznačajnijim piscima svog vremena,nasuprot onima koji su bili manje vredni - manje uzorni.Danas pojam klasične umetnosti označava najbolja i najznačajnija umetnička ostvarenja Homera,Shakespeare-a,Mollier-a.
Antička književnost traje do propasti Zapadnog rimskog carstva 476.god,ali traje i dalje preko Vizantije do današnjih dana.Velika dela antičke književnosti su i danas obavezna lektira.

Obzirom da antička književnost obuhvata jedan veliki vremenski period,potrebno je posmatrati njen razvoj kroz periodizaciju ,pa tako doba antičke književnosti vremenski (dijahronijski),posmatramo kao :

predklasično: period do 5,veka pre Hrista
klasično : period 5.i 4. veka pre Hrista
aleksandrijsko : od 323.god - 30 god. pre Hrista
rimsko doba razvoja grčke književnosti - Augustovo doba

Dakle ,antička književnost je naziv za književnost starog sveta u periodu od 7. veka pre - 5. veka nove ere.Ne postoje opšteprihvaćeni stavovi o utvrdjenim *datumima* početka i kraja antičke Grčke,ali smatra se da je to period od oko 1600.god p.n.e. do oko 1100 god.p.n.e.Tradicionalno,doba antičke Grčke se vezuje za početak Olimpijskih igara i za smrt Aleksandra Velikog ( 776 - 323 god.p.n.e.). Rimska književnost obuhvata period od prvih pisanih spomenika na latinskom jeziku pa do 529 god. nove ere - dvanaest vekova.

Bisernica
28-12-2009, 22:51
Stara grčka književnost

Periodizacija (razdoblja) grčke književnosti

1. arhajsko (oko 750.pr.Hr. - 450.pr.Hr.)
2. klasično (oko 450. - 323.pr.Hr.)
3. helenističko (323. - oko 30.pr.Hr.)
4. carsko (oko 30.pr.Hr. - 6.vek.)

Arhajsko razdoblje - iako je pismo poznato književnost je uglavnom usmena što znači da se pri nastajanju delo ne zapisuje, nego pamti. Takva umetnost nema stalan oblik nego se menja od izvedbe do izvedbe.
- književne vrste: ep, lirske pesme društvenog karaktera
- predstavnici: Homer, Hesiod, Alkej, Sapfa, Anakreont, Pindar, Teokrit

Klasično razdoblje - omedjeno je dvema važnim političkim činjenicama: procvatom atenske demokratije i smrću Aleksandra Velikog
- književne vrste: drama (tragedija) i umjetnička proza (istorijski dokumenti, istorijska proza, putopis, novelistika, filozofski spisi, rasprave o književnosti, basna)
– predstavnici: Eshil, Sofoklo, Euripid, Aristofan, Menandar, Herodot, Tukidid, Platon, Aristotel,
- Govornici: Demosten, Tukidid

Helenističko razdoblje – obuhvata tri veka, od smrti Aleksandra Velikoga do propasti Egipta, poslednje države – naslednice njegova velikoga carstva koja je potpala pod rimsku vlast
-književne vrste: epilij (kraći ep), razne lirske vrste: pastirske pesme, epigram

Rimsko (carsko) razdoblje– grčka se književnost razvija u političkom okruženju rimske države. Javlja se zanimanje za slavna razdoblja kulturne istorije, za književne i jezične oblike koji su posvećeni starinama
-književna vrsta: roman
-predstavnik: Longo

Bisernica
28-12-2009, 23:19
LIRIKA

- počinje se razvijati u 7.veku.pr.Hr.
-vrhunac doseže u 6.veku.pr.Hr.
-prva lirska ostvarenja nisu govorila o ljudskoj intimi nego su imala društveni karakter
-najznačajniji predstavnici: Alkej – Sapfa – Anakreont – Pindar – Teokrit


1. ALKEJ (prva polovina 6.veka.pr.Kr.)

-grčki pesnik otoka Lezba, jedan od glavnih predstavnika monodijske melike (=poezija pisana za solo pevanje uz pratnju lire)
-politički aktivan; predstavnik aristokrata koji se i kao vojnik borio protiv demokratske stranke i tirana; neko vreme živeo u progonstvu

Motivi i teme: politika, rat, mržnja prema tiranima

Vrste pesama:
-pesme uz gozbe i pijanke
-himne bogovima
-ljubavna lirika
-pesme su mu fragmentarno sačuvane

Alkejeva originalnost: tvorac je alkejske strofe

11 – U-U-U/-UU-UU
11 – U-U-U/-UU-UU
9 – U-U-U-U-U
10 – UU-UU/-U-U

- refleksivno težište pesme je u trećem stihu (9) koje se prenosi na zadnji stih (10)
- daktilske stope (-UU) su nosioci temeljnog sadržaja pesme: burni vetrovi, valovi, plovimo na crnom
- strofu je popularizovao Horacije, rimski pesnik

Obeležja Alkejeve lirike:

a) jasna slikovitost
b) jednostavan izraz
c) snažne emocije

Pesme: "Ladji", "Leto"


2. SAPFA (prva polovina 6.veka.pr.Hr.)

- najveća grčka pesnikinja, rodom s otoka Lezba
- predstavnica eolske monodijske lirike i epitalamija (horske svadbene pesme)
- bila je upletena u politička zbivanja no to se nije odrazilo na njenu poeziju

Obeležja Saphine lirike:

- sva je posvećena ljubavnoj tematici u kojoj pesnikinja razvija široku skalu ljubavnih osećaja. od prvih ljubavnih iščekivanja do sreće ostvarenog zanosa i očaja rastanka
- popularna već u antici
- razne legende oko nje (zna se da je upravljala jednom školom za devojke)
- poezija joj je fragmentarno sačuvana

a) slikovitost
b) muzikalnost
c) jasnoća, duboka iskrenost
d) erotizam
e) uzvišenost

- tvorac safičke strofe

11 – U-U/-UU-U-U
11 – U-U/-UU-U-U
11 – U-U/-UU-U-U
5 – UU/-U
-ima trohejski ritam; jednostavnija je od alkejske i pogodnija za emocionalno izražavanje

Pesme: "Ljubavna strast"; "Afroditi"-himna; "Pesma o devojci"


3. ANAKREONT (druga polovina 6.veka.pr.Hr.)

- rodom je iz Male Azije
- u svojim kratkim lirskim pesmama slavi vedre strane života, radosti što ih čovek nalazi u ljubavi, vinu i veselom društvu – takva se poezija naziva anakreontska ili epikurejska po Epikuru, filozofu čija su učenja bila zasnovana na razumu i težnji čoveka za srećom
- popularan već u antici o čemu svedoči i sačuvana zbirka od 60-tak pesama pisanih u njegovom duhu

Obeležja Anakreontske lirike:

a) jednostavnost i jasnoća
b) živost
c) kratkoća

Pesme: "Pijuckajmo"; "Bijela kosa"; "Misao na Had"; "Iskren sam"


4. PINDAR (oko 518.-442.pr.Hr.)

- najveći je predstavnik grčke i horske lirike; iz okoline Tebe
- najznačajniji predstavnik i tvorac ode (epinikij)-sačuvano 4 knjige oda
- ode je pisao u čast pojedinih takmičara, koje se prema mestima takmičenja dele na:
1. Olimpijske
2. Pitijske
3. Nemejske
4. Istamske

Obeležja Pindarovih oda:

-Pindar nikad ne opisuje samo takmičenje već slavi pobednika, njegov zavičaj i neko božanstvo, a iznad svega samu pobedu kao izraz vrline, dok u centralnom, najlepšem i misaono najdubljem delu pesme, obrađuje neki mit vezan sa sadržajem

Pesme: "Pjesnik o ratu"


5.TEOKRIT (3.vek.pr.Kr.)

- rodom je iz Sirakuze na Siciliji

Vrste pesama :

epigrami, idile (=lirske sličice, nazvane zbog svoje kratkoće)
- Teokrit je poznat po pastirskim ili bukolikim idilama (bukolos – govedo) u kojima u monološkom ili dijaloškom obliku daje izvanredne lirske opise i crta prizore iz južno-italske prirode

Pesme: "Praznik žetve" (7 idila poznata pod naslovom Kraljica idila)

Bisernica
28-12-2009, 23:35
EPIKA

Epiku u grčkoj književnosti možemo podeliti na dva segmenta : epiku u stihu i epiku u prozi.


a) EPIKA U STIHU

- vrhunac je u 8.veku.pr.Hr.
- početak se vezuje uz Homera; no pretpostavlja se da je pre njega postojala književnost o kojoj danas ima malo sačuvanih podataka:

1. junačke pesme koje su uz gusle pevali i recitovali slepi pjevači aedi
2. njih nasledjuju pevači lutalice rapsodi koji recituju pesme drugih autora uz pratnju lire

Predstavnici

a) HOMER: Ilijada; Odiseja – junački epovi; Boj žaba i miševa – šaljivi ep
b) HESIOD: Dela i dani – didaktični ep
Postanak bogova (=Teogonija) – genealoški ep

1. HOMER – pesnik rata (8. vek. pr. Hr.)

- malo pouzdanih podataka, slepi pevač; rodom iz Smirne (Mala Azija)
Književni rad: šaljivi ep “Boj žaba i miševa”, junački epovi, Ilijada, Odiseja

Homersko pitanje - sadrži pitanja:

a) Homerove postojanosti
b) autorstva “Ilijade” i “Odiseje”

U rešavanju tih problema izdvojila su se dva mišljenja:
1. unitaristi – smatraju da su ovo dela jednog autora i to Homera
2. pluralisti – smatraju da su pojedine delove epova složili različiti pesnici
- ove rasprave se vode krajem 18.veka

2. HESIOD - (živeo između 8. i 7. veka.pr.Hr)
- pesnik mira
- seljačkog porekla; iako epičar u dela unosi subjektivnu notu

Značenje za književnost:

a) prvi je dao sistemski pregled grčke mitologije i realističan opis teškog seljačkog života
b) smatra se tvorcem genealoškog i didaktičnog epa
"Dela i dani" - u epu iznosi svoj sukob s bratom Perzom koji mu je nečasno oteo nasledje i to mu biva poticaj za pisanje epa kojim je hteo uputiti brata na rad i pošten život (Perz je bio i pijanica). Obraćanje bratu služi kao forma za pouke što ih Hesiod upućuje savremenicima: rad i pravda su temelji morala i sretnog života i na njima se temelji napredak društva
- delo je pisano heksametrom
- detaljno se opisuju orudja, poslovi (po tome ima istorijsku vrednost)
- daju se saveti za praktičan život
- realistički opisi prirode
- u delo je uneo i neke mitske priče (Pandora, Prometej)

Bisernica
28-12-2009, 23:52
b) EPIKA U PROZI

1. EZOP (6.vek.pr.Hr.)

-tvorac basne; smatra se da je napisao oko 400 basni
-stvorio je basnu kao književnu vrstu davši joj oblik dramski komponirane priče s ponajčešće tragičnim završetkom i poentom koja je poučna, a koja je često dodata na kraju teksta u obliku pouke (najčešća: da u svetu vlada zakon jačeg)

2. HERODOT (5.vek.pr.Hr.)

-začetnik istorijskih dokumenata, putopisa i novelistike (priče, anegdote)
-"otac istorije"

Delo: "Istorija" u 9 knjiga u kojem iznosi:

a) utiske s putovanja
b) dao prikaz istorije Grčke i susednih zemalja
c) tekstove upotpunio pričama,anegdotama

- mnogo je putovao po grčkim kolonijama; zemljama Bliskog istoka
- bio je prognan iz zemlje osuđen za urotu protiv tirana
- kad se vratio u domovinu napisao je spomenuto delo u kojem iznosi:

a) istorijske događaje
b) geografske podatke
c) etnografske podatke (običaje zemalja)
d) anegdote , priče

3. LONGO (2./3.vek.)

- začetnik romana (pastirski roman)
Delo: "Dafnis i Hloja"

- njegov rad ulazi u vizantijsku književnost - kasnogrčka
- njegov roman postao je prototip pastirskog romana u renesansi i baroku

Obeležja romana:

a) radnja se odvija u pastirskoj sredini
b) glavni likovi su napušteni od roditelja i odgajaju ih pastiri
c) između njih se rađa ljubav
c) završavaju sretno

4.PLATON (5.vek.pr.Hr.)

- rođen u Atini
- predstavnik je filozofske proze
Dela: "Obrana Sokrata" - filozofski spis
"Država" - delo u kojem govori o idealnom uređenju države

Sokrat je bio optužen da kvari mladež jer je govorio da bogovi ne postoje; tužio ga je Melet koji je bio loš pisac tragedija; osuđen je na smrt; u zatvoru ispija čašu otrova.

5.ARISTOTEL

- grčki filozof; prvi poznati teoretičar književnosti
- pisao filozofske tekstove i rasprave o književnosti (poetika)
- pisac prve poetike koja je pronađena u renesansi 15./16.vek.

Delo: "Pesnička umetnost" (ili 2O pesničkoj umjetnosti")-poetika

Temeljna pitanja poetike o kojima Aristotel razmišlja:

1. književni rodovi i vrste

- razlikuje tri roda: liriku, epiku i dramu
- epika je pisana heksametrom
- najuzvišenija književna vrsta je tragedija - sadrži elemente epike, ali na čitaoca ostavlja jači utisak zbog katarze
- katarza
- dramska kompozicija utemeljena na pravilima o tri jedinstva: mesta, vremena i radnje

2. kompozicija umetničkog djela

- preko primera tragedije navodi da svako delo treba imati. fabulu, likove, govor i misao

3. razlike između epskog i dramskog

- epsko karakteriše: opsežna fabula, mnoštvo događaja (uzor mu je Homer), neograničenost vremena…
- dramsko karakteriše: kratka fabula, tri jedinstva

4. razlike između istorije i književnosti

- istorija se bavi onim što se dogodilo, a književnost onim što se moglo dogoditi
- književnost je vrednija od istorije jer istoričar govori o činjenicanma,a književnost o onome što je ljudima zajedničko

- prema njegovom shvatanju umetnost mora biti MIMETIČKA (grč. mimesis = oponašanje, imitiranje)- umetnik mora realistički prikazivati stvarnost, ali u njega mora uneti i vlastito iskustvo i osećaje (dopušta maštu, ali ne ići u krajnost!)
- npr. Sunce je na zalazu krvavo (jasna i logična metafora)
- ovakvo shvatanje umetnosti zadržalo se sve do početka 20.veka. do AVANGARDE kad umetnost postaje AMIMETIČKA (belo platno, tačka, pejzaž)

Bisernica
29-12-2009, 00:08
DRAMA

a) tragedija:

Tespis – osnivač tragedije po Aristotelu, nema sačuvanih podataka, Eshil, Sofoklo, Euripid

b) komedija:
Aristofan, Menandar
- u 5.veku.pr.Hr. *zlatni vek grčke kulture*-vladavina Perikla

1. ESHIL (525.-456.pr.Hr.)

- tvorac grčke tragedije
- savremenik grčko-perzijskih ratova i radjanja atinske demokratije
- taj junački duh oživljava u herojskim likovima junaka

Književni rad: napisao je oko 90 drama (70 tragedija i 20 satiričnih igara), a sačuvano je samo 7 tragedija od kojih su najpoznatije:
"Okovani Prometej"
trilogija "Orestija" (1. Agamemnon 2. Žrtva na grobu /Hoefore/ 3. Eumenide)

- Eshilovo značenje za razvoj tragedije:

a) uvodi drugog glumca
b) smanjio ulogu hora
c) pojačao značenje dijaloga

- Obeležja Eshilovih tragedija:

a) radnja je jednostavna i dosta statična
b )glavni lik je titan – nije običan čovek već idealizovano biće s naglašenim vrlinama ili manama
c) svečan i uzvišen stil s obiljem metafora
d) u tragedijama obradjuje problem sudbine čoveka koji je igračka u rukama bogova


2. SOFOKLO (496.-406.)
- rodom iz Atine; savremenik Perikla

Književni rad: od 123 dramska dela što ih je napisao sačuvano je u celini samo 7 tragedija:
"Ajant", "Elektra", "Kralj Edip", "Antigona", "Trahinjanke", "Filoktet", "Edip na Kolonu"

- Sofoklovo značenje za razvoj tragedije:

a) uvodi 3 glumca
b) pojačava dramsku radnju i ulogu dijaloga
c) povećava broj članova hora od 12 na 15 /radi dijaloga/

- Obeležja Sofoklovih tragedija:

a) junaci mu nisu više titanske ličnosti kojima upravlja usud i volja bogova već obični ljudi koji sami odlučuju o svojoj sudbini
b) harmonična kompozicija, jasno ocrtani karakteri, visoki etički principi i duboka humanost
c) prvi piše nezavisne trilogije (drame povezane likovima ali ne i sadržajem)
d) dela mu se preradjuju i danas u obliku modernih drama


3. EURIPID (oko 485.-406.pr.Hr.)
- poslednji veliki grčki tragičar
- savremenik peloponeskog rata; učenik sofista; udaljavao se od opštih problema polisa i udubljivao u život i psihu pojedinaca

Književni rad: od 90-tak tragedija što ih je napisao sačuvano je 17,a najpoznatije su:
"Alkestida", "Medeja", "Hipolit", "Elektra", "Ifigenija u Tauridi"


- Obeležja Euripidovih tragedija:

a) služi se mitološkom gradjom, ali joj daje vlastitu interpretaciju te mitološke junake prikazuje kao obične ljude sa ljudskim manama i strastima
b) u prikazu likova daje duboku psihološku analizu
c) najviše od svih grčkih tragičara uticao na oblikovanje evropske drame

Bisernica
29-12-2009, 21:48
Stara rimska književnost


Vremensko odredjenje: 1. vek. pr. Hr. - 5. vek.

- razvila se na temeljima grčke književnosti te grčka dela prilagodila svom ukusu
- drugi naziv rimske književnosti: rimsko doba grčke književnosti
- jezik rimske književnosti: latinski

Periodizacija rimske književnosti:

1. arhajsko razdoblje (240. - 80. pr.n.e.)
2. zlatni vek (80. pr.n.e. - 14. n.e.)
3. srebrni vek (14.-117.)
4. kasno carstvo (117.- 476.)

Arhajsko razdoblje – u znaku je brojnih književnih prevoda i pozorišnih prilagodbi, pri čemu prednjače Plaut i Terencije koji na rimsku pozornicu postavljaju grčke komične predloške

- književne vrste: komedije
- predstavnici: Plaut i Terencije

Zlatni vek – u stihu i u prozi doseže svoj vrhunac

- književne vrste i predstavnici:

a) epovi: Lukrecije,Vergilije,Ovidije
b) elegija,epigrami: Katul
c) ljubavna poezija: Propercije,Tibil, Ovidije
d) satire,poslanice: Horacije
e) istorijska proza: Cezar,Salustije i Livije

govorništvo: Ciceron koji unaprijeđuje ovu veštinu


Srebrno razdoblje – omeđuju ga vladavine Tiberija i Trajana

- književne vrste i predstavnici:

a) satira: Juvenal
b) roman: Petronije
c) basne: Fedro
d) epigram: Marcijal
e) istorijska proza: Tacit
f) filozofski eseji
d) tragedija: Seneka

Razdoblje kasnog carstva – odlikuje se vidljivim sukobom paganske tradicije i uznapredovalog hrišćanstva koji završava pomirenjem dva različita pogleda na svet.
- vek propadanja i počeci srednjevekovne književnosti (hrišćanske)

- predstavnici i dela:

a) roman: Apulej
b) prevod Biblije na latinski jezik: Sv. Jeronim: „Vulgata“
c) Aurelije Augustin: „Ispovesti“

Bisernica
29-12-2009, 22:10
LIRIKA

- vrhunac lirske poezije u 1. veku. pr. Hr.

- predstavnici: Katul – Vergilije – Horacije – Tibul – Propercije – Ovidije – Marcijal


1. KATUL (oko 84.-54. god. pr. Hr.)

- najveći rimski pesnik iz Verone
- pripadnik je grupe tzv. novih pesnika ili neoterika, koji su se ugledali na aleksandrijsku poeziju
- gajio je kult forme i napisao niz dužih pesama u kojima obrađuje mitološke priče

- obeležja lirike: poznat je po kratkim lirskim pesmama u kojima je prvi počeo iznositi svoj intimni život
- teme i motivi: prijateljstvo,gozbe, pijanke,politička izrugivanja, bratova smrt,ljubav prema prevrtljivoj i pokvarenoj Klodiji (koju je u čast Sapfe nazvao Lezbija)

Pesme: "Jadni Katule", "Živimo Lezbijo"


2. VERGILIJE (70. - 19. god. pr. Hr.)

LIRIKA: pastirske pesme "Bukolike" ili "Ekloge" pisane po uzoru na Teokritove idile
- u njima dolazi do izražaja njegova ljubav prema prirodi i mirnom seoskom životu, u kojima nalazi utočište pred životnom realnosti i surovim političkim prilikama
- svoje pesme iz života u prirodi Vergilije je nazvao bukolikim pesmama koje su u kasnijim rukopisima nazvane eklogama (lat. eclogae = izabrane pesme) te se termin upotrebljava za pesme koje obrađuju teme iz pastirskog života

- obeležja Vergilijevih pastirskih pesama:

a) forma dijaloga
b) glavni likovi su pastiri koji su pobegli iz grada
c) ambijent je tipičan za pastirski život


3.HORACIJE (65.-8.god.pr.Hr.)

-Vergilije ga uvodi u Mecenatov krug, blizak Augustu, čije će političke i društvene koncepcije Horacije propagirati i u svojoj poeziji

- vrlo bogat književni rad, piše:

a) liriku (ljubavnu, ode, satiričke) – većina pesama posvećenih Lidiji
b) pjesničke poslanice

- lirika: 4 knjige lirskih pesama "Pjesme" ("Carmina"), nazvanih i "Odama"
- zbirka satirično intoniranih "Epoda" ili "Jamba"
- 2 knjige "Satira"
- svečane rodoljubne horske "Pjesme stoletnice"

- obeležja Horacijeve poezije:

- pesme imaju refleksivni karakter, propagira umerene užitke i zadovoljstva
- na rimsku poeziju prenosi komplikovane stihove i strofe velikih grčkih pesnika
- u novom veku jedan je od najčitanijih i najprevodjenijih pjesnika

Poznate Horacijeve izreke:

Ab ovo. = Od jajeta (Od početka)
In medias res. = U sredinu stvari
Aurea mediocritatis. = Zlatna sredina
Carpe diem. = Iskoristi dan
Dilce et decorum est pro patria mori. = Slatko je i lepo umreti za domovinu.

Pesme: "Lidiji"; "Moja besmrtnost"; "Rimskom narodu"

"Poslanica Pizonima" - Pesnička poslanica -EPISTOLA- POETIKA

- pesma u obliku pisma čiji je sadržaj opšteg a ne privatnog karaktera
- napisao je 23 pesničkih poslanica od kojih je najpozatija "Poslanica Pizonima" (jedna porodica iz tog vremena) koja je već u antici proglašena poetikom
- iznosi svoju klasicističku estetiku kasnije prihvaćenu kao KANON-uzor evropske normativne estetike
- uticala je na francuske klasiciste
- u poetici govori o istim problemima kao i Aristotel /problem umetničkog stvaranja/

- razlika između Aristotelove i Horacijeve poetike: forma, tj. način pisanja

a) Horacije - pesničko djelo
b) Aristotel - naučna rasprava

- pisana je heksametrom (476)
- napisana u doba kad je Horacije prestao pisati pesme

- osnovne misli Horacijeve poetike:

1. delo mora sadržajno i formalno predstavljati skladnu celinu, koja će čitaoca podjednako zabaviti i poučiti
2. pesnicima dopušta stvaranje novih reči
3. pisac treba bez mnogo uvoda čitaoca već na početku uvesti u bit radnje (in medias res)
4. autor treba sam sebi biti najveći i najbolji kritičar (delo se napiše i ostavi 8 godina, a zatim se ponovno uzme u ruke i čita te odredjuje njegova vrednst)
5. vrhunac umetničkog ostvarenja je spoj prirodnog dara i pesničkog umeća


4. TIBUL (oko 54.-19.god.pr.Hr.)

-pesnik niza elegija u kojima peva o svojoj ljubavi prema Deliji, a kasnije i Nemezi
- teme i motivi: čežnja za mirnim patrijahalnim seoskim životom, mržnji prema ratu i ratovanju
- forma elegija: elegijski distih:
1 heksametar
1 pentametar

- u njegovo doba elegija je svaka pesma pisana elegijskim distihom (do Ovidijeve zbirke "Ex ponto")

Pesme: "Deliji"; "Doći ću"


5. PROPERCIJE

- kao i Tibul piše elegije koje čine svojevrsni lirski dnevnik ljubavi prema lepoj i hirovitoj Cintiji; kasnije je pisao i Korneliji
-pesnik je snažne osećajnosti,smionog i osebujnog izraza
- poslednja u nizu elegija naziva se "kraljica elegija" a zove se "Korneliji" koja govori o rastanku mrtve Kornelije s mužem u kojoj pesnik veliča bračnu i materinsku ljubav

Pesme: "Cintiji"; "Korneliji"


6. MARCIJAL (oko 40.god.pr.Hr.-oko 104.god.)

-najveći rimski pesnik epigrama
-verojatno ih je napisao na hiljade, a sačuvano ih je približno 1500
- obeležja epigama: konciznost, duhovitost, završna poenta

Epigrami: "Epigrami"; "Lekar-grobar"; "Siromašni pesnik"; "Krivi izbor"


7. OVIDIJE (43.god.pr.Hr.-18.god.)

- najplodniji rimski pesnik
- veći deo proveo je u Rimu, gde se rano posvetio književnom radu i mondenim zabavama, sve dok 8. god. n.e. nije prognan u Tome na Crnom moru gde je i umro

- prva faza stvaralaštva:

a) ljubavna poezija i obrade raznih legendi; 3 knjige "Ljubavnih pesama"
b) lascivno-parodično-didaktički ep "Ljubavno umeće" u 3 knjige
- u njemu na šaljiv način želi ljude poučiti ljubavnim veštinama:
1. kako se osvaja žena
2. uputstva o održavanju lepote
3. kako valja zadržati stečenu ljubav i preboleti izgubljenu
c) zbirka ljubavnih pisama mitoloških junakinja "Heroide"
d) "Metamorfoze" - najvažnije delo pisano u 11995 heksametara;
novelistički zbornik u stihovima; spjev
- u njima je obradio približno 250 mitoloških priča što se završavaju nekom transformacijom(od prelaza haosa u kosmos do pretvaranja Julije Cezara u zvezdu)
- transformacije se događaju po volji bogova: za kaznu,za pomoć,za nagradu…
- iako su priče različite povezane su hronološki ili po sadržaju
e) "Fasti" -nedovršen kalendar rimskih verskih i nacionalnih praznika

- druga faza stvaralaštva (nakon progonstva):

a) "Tužaljke" - pesnička zbirka
b) "Poslanice iz Ponta" ili "Ex Ponto" (= S Crnog mora) - pesnička zbirka nakon kojih se značenje elegije menja – elegija postaje pesma u kojoj se izažava bol i tuga za nečim ili nekim nedostižnim, a može biti pisana raznim vrstama stihova pa čak i ritmičkom prozom
- Ovidijeve elegije pisane su elegijskim distihom u kojima se izražava tuga prognanika i čežnja za domovinom

- u čitankama za 1. razred (srednjih škola): "Piram i Tizba"

- karakteristike Ovidijevog stvaralaštva:

a) majstor stiha i izvrsni pripovedač
b) duhovitost,humor,fantazija,psihološka zapažanja
c) uticao je na evropsku literaturu srednjeg veka i renesanse

- Ovidijeve izreke:

Ignoti nulla cupido. = Ne čeznemo za onim što ne poznajemo.
Nomina sunt odiosa. = Imena su mrska.

Bisernica
29-12-2009, 22:25
EPIKA

a)EPIKA U STIHU

- vrhunac je u 1.vek.pr.Hr.
- predstavnici: Vergilije - Lukrecije - Ovidije

1. LUKRECIJE

- pesnik i mislilac
- filozofsko-didaktički ep "O prirodi" u 6 knjiga u kojem je dao prikaz Epikurove filozofije s ciljem da materijalnim tumačenjem prirodnih pojava oslobodi čoveka straha od smrti i okova religije
- utemeljitelj je slobodne napredne misli
- utecao je na francuske enciklopediste u 18.veka.

"Užitak mudraca"


2. VERGILIJE (70.god.pr.Hr.-19.god.pr.Hr.)

- najznačajniji pesnik rimske književnosti Augustova doba

Lirika : pastirske pesme (Bukolike ili Ekloge)
Epika u stihu:

a) "Georgike" - didaktički spev o ratarstvu; umetnički najdoteranije Vergilijevo delo
- u njemu u 4 knjige studiozno obrađuje probleme poljoprivrede, ovčarstva, stočarstva i pčelarstva te ujedno veliča povratak mukotrpnom, ali sretnom prirodnom životu, kakav je u to doba propagirala i Augustova ekonomska politika
b) "Eneida" - junački ep u 12 knjiga; nacionalni ep rimske književnosti; njime stekao slavu već u antici
- spev je napisao da bi udovoljio Augustu i da rimskoj književnosti podari nacionalni ep, kojeg dotad nije imala
- sadržaj "Eneide": obrađuje mit o trojanskom junaku Eneju, koji nakon pada Troje luta Srdozemljem i osniva rimsku državu, a prema Vergilijevoj zamisli bio je praocem kraljevskog roda Julijevaca, kojemu su pripadali Julije Cezar i August (dakle i oni su direktni potomci Eneja)
- uzor: Homer; 1.-6. pevanje ugleda se na "Odiseju" (Enejevo lutanje morima); 7.-12. pevanja na "Ilijadu" (Enejevo ratovanje po iskrcavanju na italska ostrva)

- sličnosti s Homerovim epovima:

a) stih: heksametar
b) osnovna kompozicija
c) obrada pojedinih motiva: priča o propasti Troje na dvoru kartaginske kraljice Didone; opisi brodoloma; silazak u podzemno carstvo mrtvih; izrada štita..
d) likovi: junački kralj Turno odgovarao bi Hektoru

- razlike:

a) psihološko produbljena analiza nekih ženskih likova, npr. Didone te uverljivi opisi njene ljubavi prema Eneju (kod Homera ženski likovi u drugom planu jer nisu ratovale)
- delo je pisao 10 godina i ostalo je, po njemu, nedovršeno
- ep je ostao uzor epskog pesništva sve do romantizma
- zanimljivost: u srednjem veku doživljavala se kao proročka knjiga; iščitavanjem i tumačenjem poruke s one stranice na kojoj se knjiga otvori; način proricanja budućnosti: ad aperturum libri (iz Biblije i Eneide)

Vergilijeve izreke:

Timeo Danaos et dona ferrentes. = Bojim se Danajaca i kad donose darove
Fama volat. = Glasina leti.
Fama crescit eundo. = Glasina raste šireći se.


3. OVIDIJE (43. god. pr. Hr. - 18. god.)
(vidi gore!)


b) EPIKA U PROZI


1. GAJ ARBITER PETRONIJE

- roman "Satire"-realistički roman
- središnji deo naziva se "Trimalhionova gozba" čiji je rukopis otkriven u Trogiru
- pisan je mešavinom stiha i proze
- prikazuje Neronovo doba; govori o vremenu u kojem je Petronije živeo dajući sliku pokvarenog života, kojoj se, kao čovek rafiniranog duha i ukusa fino i s humorom izruguje


2. APULEJ

- roman "Zlatni magarac" (ili Metamorfoze)- fantastično-satirički roman
- u njemu je upleo mnoštvo novela i bajki kao što je priča o "Amoru i Psihi"
- roman je pisan prema jednom grčkom predlošku


3. CEZAR

-putopisno-istorijsko delo "Galski rat"

4. TACIT

-istorijski spisi "Anali"

Bisernica
29-12-2009, 22:31
DRAMA

- predstavnici: Plaut i Terencije
- dramske vrste: komedija, tragedija
- tragičar: Seneka (1.vek.)
- na temeljima grčkog pozorišta razvilo se rimsko pozorište koje je razvilo jedan oblik narodnog pozorišta tzv. mim u kojem se javljaju tipizirani likovi-karakteri (škrti i pohotni starci, lukavi robovi-sluge, hvalisavi vojnici…)
- predstave su izvodili putujući glumci histrioni u kojima glume i žene, a predstave se izvode na trgovima, u krčmama
- predstave su se izvodile tokom cele godine


1. TERENCIJE

- piše komedije sa sretnim završetkom
- piše za manji krug ljudi, tj. bogati sloj
- izvodi ih u kućama


2. PLAUT (oko 254.-84.god..pr.Hr.)

- najveći je rimski komediograf
- u Rim je doveden kao grčki rob; Plaut - nadimak, znači "plosnatih nogu"
- mada mu se pripisuje više od stotinu komedija, njegovo je autorstvo utvrdjeno za 21

Književni rad: "Aulularija" (Škrtac); "Hvalisavi vojnik"; "Mladi Kartaginjanin" (Manaechmi)
- obradjivao i palijate - komedije s grčkim sadržajem preradjene za rimsku pozornicu

- obeležja Plautovih komedija:

a) nastavlja na grčku "novoatičku" komediju (Atika)
b) obradjuje scene iz porodičnog gradjanskog života, s retkim aluzijama na savremene rimske prilike
c) u tkivo grčke komedije unosi elemente grube komike, lakrdije, ubacuje plesne i muzičke elemente i tako ih prilagodjava ukusu rimske publike, željne razonode
d) glavni lik je rob koji zapliće i raspliće radnju
e) živi dijalozi, sočan narodni govor, jasno ocrtani često i karikirani likovi
f) uticaj na M. Držića ("Skup") i Moliera ("Škrtac")

Bisernica
13-02-2010, 01:47
Rimska književnost obuhvata period od prvih pisanih spomenika na latinskom jeziku do kraja antičkog doba 529. god. n. e. Ona se tokom ovih dvanaest vekova nije ravnomerno razvijala i svoje najviše umetničke domete dosegla je znatno kasnije od početaka rimske političke i kulturne istorije. Pisana je na latinskom jeziku, ali se tradicionalno naziva rimskom, i to zato što prema imenu grada Rima i država i čitava civilizacija nose naziv rimska, te zato što propašću rimskog društva ne prestaje književnost na latinskom jeziku, već ona živi od srednjeg veka pa gotovo sve do naših dana. Ali ona po književno-estetskim i društvenim odlikama pripada nacionalnim književnostima u čijem je okviru nastala, pa je za razliku od rimske zovemo latinskom književnošću.

Rimska književnost tradicionalno se deli na pet razdoblja:
Pretknjiževno doba (od prvih pisanih spomenika do 240. st. e.);
Arhajsko doba (240. ― 80. st. e);
Klasično doba (80. st. e. ― 14. n. e.), u okviru kojega razlikujemo:
Ciceronovo doba (80. ― 30. st. e.);
Avgustovo doba (30. st. e. ― 14. n. e.);
Doba novog stila (14. ― 117. n. e.);
Kasnoantičko doba (117. ― 529. n. e.).

Bisernica
13-02-2010, 01:48
Pretknjiževno doba (do 240. st. e.)

Rimljani su za početak svoje književnosti uzimali 240. godinu st. e. O stvaralaštvu pre toga znamo veoma malo, ali prema njegovim ostacima i zapisima kasnijih rimskih pisaca možemo zaključiti da u tom periodu preovlađuju usmeni oblici narodnog stvaralaštva, kada se latinska pismenost tek rađa i kada se samo naziru počeci poetskog izraza. Tu spadaju razne »pesme« koje su Rimljani nazivali zajedničkim imenom carmĭna i koje su bile pretežno religijsko-obrednog, gozbenog ili šaljivog karaktera. Među prve spadaju Arvalska pesma (Carmen Arvāle, prema arvum »njiva«), koju je sveštenički zbor nazvan fratres Arvāles pevao u mesecu maju tokom ophoda po poljima; te Salijska pesma (Carmen Saliāre, od salīre »skakati«), koju su plešući u oružju pevali sveštenici Salii u čast boga Marsa. Ove su pesme izvođene u autentičnom italskom metru, koji po starom seoskom božanstvu Saturnu nosi ime saturnijski stih. Među obredne pesme spadala su i razna zaklinjanja (examenta) i tužbalice (neniae) koje su se izvodile na sahranama. I nadgrobni natpisi (elogia) bili su sastavljeni u saturnijskom stihu. Slavne ličnosti slavljene su u gozbenim pesmama (carmĭna convivalia) i pesmama koje su vojnici pevali u trijumfu (carmĭna triumphalia). Trijumfalne pesme često su po sadržini bile rugalice na račun trijumfatora s namerom da se »umanji« njegova slava koja bi kod bogova mogla izazvati zavist.

U ovom razdoblju nalazimo i začetke dramskog prikazivanja. To su uglavnom bile improvizacije izvođene na seoskim svečanostima, pune lakrdija i masnih šala poput tzv. fesceninskih stihova (versus Fescennīni), nazvanih prema etrurskom gradu Fesceniju, ili atelanska igra (fabŭla Atellāna), takođe puna lakrdije i opscenosti, nazvana prema osačkom gradu Ateli. Dramske igre ― saturae (odakle potiče kasniji naziv satira) ― bile su spoj dijaloga, plesa i pevanja.

O proznom stvaralaštvu imamo još manje podataka. Ono nema književnih obeležja, osim možda nadgrobnih pohvalnih govora (laudatiōnes funĕbres). U prozi su sastavljani razni državni spisi, službene knjige magistrata i senatske odluke. U letopisima (annāles) vrhovni sveštenik je beležio razne događaje iz društveno-političke istorije Rima. Najstariji sačuvani spomenik rimske proze jesu fragmenti Zakona dvanaest tablica (Leges duodĕcim tabulārum), koji su sastavljeni 451/450. st. e. i koji su bili osnova kasnijeg rimskog prava.

Jedina istorijska ličnost koja se u ovom periodu i na književnom planu izdvaja svojom individualnošću bio je državnik Apije Klaudije Ceko (Appius Claudius Caecus), graditelj Apijevog puta. Još u Ciceronovo doba postojao je tekst njegovog govora iz 280. st. e. protiv sklapanja mira s epirskim kraljem Pirom. Bavio se i pesništvom i sastavio zbirku izreka (Sententiae) u saturnijskom stihu.

Bisernica
13-02-2010, 01:51
Arhajsko doba (240. ― 80. st. e.) [uredi - уреди]

Sredinom 3. veka st. e. Rimljani su krenuli u osvajačke ratove van Italije. Za vreme punskih ratova rimska kultura dolazi u dodir s kulturama drugih naroda na Sredozemlju koji na svim poljima umetničkog stvaralaštva vrše snažan uticaj na Rimljane. Kad je krajem trećeg punskog rata osvojena Grčka, helenizacija prodire u sve pore rimskog društva. Ona se naročito odražava u književnosti, koja dobija nov polet u kontaktu s vrhunskim ostvarenjima grčke književnosti. Njena raznolikost i visok umetnički nivo podstiču rimske autore da na latinskom jeziku stvaraju iste književne oblike.

Za početak svoje književnosti Rimljani su uzimali 240. godinu st. e., kada je Lucije Livije Andronik (Lucius Livius Andronīcus, 280 ― oko 204. st. e.), Grk iz Tarenta, koji je u Rim doveden kao rob a kasnije oslobođen, prikazao jednu grčku dramu u latinskoj obradi. Osim dramske Andronik je začetnik i epske književnosti u Rimu. Za potrebe svoje škole preveo je, zapravo prepevao i preradio u saturnijskom stihu, Homerovu Odiseju. Prvi stih prevoda glasio je: Virum mihi, Camēna, insĕce versūtum.

Andronikov savremenik Gnej Nevije (Gnaeus Naevius, oko 270 ― oko 201. st. e.), rodom iz Kapue, prvi je originalni rimski pesnik. On je tvorac prvog rimskog nacionalnog epa u saturnijskom stihu pod naslovom Punski rat (Bellum Punĭcum). U njemu je opisao događaje iz prvog punskog rata, u kojem je i sam učestvovao. Čini se da je već kod njega bila obrađena priča o ljubavi Eneje i Didone koja je svojim raskidom dovela do neprijateljstva između Kartagine i Rima. Nevije se bavio i dramskim stvaralaštvom. Osim komedija s grčkim sadržajem, tzv. palijata (pallium »grčka kabanica«), npr. Devojka iz Tarenta (Tarentilla), pisao je i komedije iz rimskog života, tzv. togate (toga »rimska nacionalna odeća«), npr. Gatar (Ariŏlus). Isto tako, osim tragedija grčkog sadržaja, npr. Trojanski konj (Equos Troiānus), on je prvi sastavljao tragedije iz rimske mitologije i istorije, npr. Vuk (Lupus). Kako su glumci u njima bili obučeni u odeću rimskih magistrata (toga praetexta »toga s grimiznim obrubom«), to se ove tragedije nazivaju pretekste.

Treći uz Andronika i Nevija koji je stvarao u više književnih rodova bio je Kvint Enije (Quintus Ennius, 239―169. st. e.), rodom iz Rudija u Kalabriji. Pisao je tragedije, komedije, satire, epigrame i prozu, ali je najpoznatiji kao epičar. U epu Anali (Annāles, 18 knjiga) opisao je istoriju Rima od Eneje do savremenih događaja. On je odbacio stari saturnijski stih i uveo grčki heksametar, koji će se otada učvrstiti u mnogim pesničkim formama rimske književnosti. Zbog svog sadržaja, kojem je glavna tema uspon Rima, i zbog umetničkog jezika obogaćenog mnogim stilskim figurama, Anali su do pojave Vergilijeve Eneide bili smatrani rimskim nacionalnim epom. Uz dve palijate, u dvadesetak tragedija prvenstveno obrađuje teme iz trojanskog ciklusa ugledajući se na velikog grčkog tragičara Euripida. Enije je u rimsku književnost uveo satiru (satūra), koja još nema satirično obeležje, već je to zbirka pesama različitog sadržaja u različitim metrima. Napisao je i didaktičko-filozofski ep Epiharm (Epicharmus) i prozno delo u kojem racionalistički i antropološki tumači poreklo bogova pod naslovom Euhemer ili sveta povest (Euchemĕrus sive sacra historia).

U ovom je razdoblju rimska dramska književnost doživela svoj najveći procvat. To se prvenstveno odnosi na komediju, i to palijatu. Najistaknutiji komediografi čija su nam dela sačuvana bili su Plaut i Terencije. Tit Makcije Plaut (Titus Maccius Plautus, 254/251. ― 184. st. e.), najveći rimski komediograf, bio je rodom iz Sarsine u Umbriji. Od oko 130 komedija sačuvano je 20 celih i jedna fragmentarna. Među najpoznatijima su: Blizanci (Menaechmi), u kojoj iz sličnosti dvojice blizanaca proizlaze raznovrsne peripetije; u Hvalisavom vojniku (Miles gloriōsus) nadutog oficira nasamario je njegov rob; Ćup (Aulularia) obrađuje lik škrtog starca koji ljubomorno čuva ćup s novcem. Od ostalih se ističu: Amfitrion, Lažljivac, Zarobljenici, Avet i dr. Plaut je tematiku i likove preuzimao uglavnom iz nove atičke komedije, čiji je glavni predstavnik Menandar, ali ih je prilagođavao rimskoj publici i obogaćivao elementima italske lakrdije i narodne farse. Glavna Plautova snaga je u stvaranju tzv. komedije intrige, u kojoj se komični efekti postižu verbalnim nesporazumima i nepredvidivim situacijama. Živahan humor, izražen narodnim govorom umetnički doteranim bogatim stilskim figurama, učinio je Plauta ljubimcem rimske publike čija su dela i kasnije imala ogroman uticaj na razvoj evropske komedije.

Drugi velikan rimske palijate, Publije Terencije Afer (Publius Terentius Afer, oko 195 ― 159. st. e.), bio je rodom iz Kartagine. U početku rob, kasnije oslobođen, pripadao je književnom krugu Scipiona Afrikanca Mlađeg, u kojem se posebno negovala naklonost prema grčkoj kulturi. Sačuvano je svih njegovih šest komedija. Posebno se ističu dve: Evnuh (Eunŭchus) i Braća (Adelphoe). U prvoj zaljubljeni mladić uspeva da dođe do devojke prerušen u evnuha, a u drugoj je prikazana suprotnost dva brata, od kojih je jedan vaspitan u liberalnom duhu, a drugi u konzervativnom. Terencije se mnogo čvršće od Plauta drži grčkih originala, ali nema onu Plautovu komičnu snagu, već su mu komedije ozbiljnije, obojene moralizmom, sentimentalnošću i helenističkom uglađenošću.

Prema antičkim svedočanstvima, majstor rimske palijate bio je i Cecilije Stacije (Caecilius Statius, umro 168. st. e.), od čijih 40 komedija poznajemo samo naslove.

Među piscima tragedija iz ovog doba posebno su bili cenjeni Marko Pakuvije (Marcus Pacuvius, oko 220 ― oko 130. st. e.), rodom iz Brundizija, i Lucije Akcije (Lucius Accius, 170 ― oko 85. st. e.), rodom iz Umbrije. Iz sačuvanih naslova i oskudnih fragmenata vidimo da su uglavnom pisali tragedije s grčkom tematikom.

Scipionovom krugu pripadao je i Gaj Lucilije (Gaius Lucilius, oko 180 ― oko 102. st. e.), tvorac satire u današnjem smislu reči. Satiru je pisao već Enije, ali je to bila zbirka pesama različitog sadržaja i metra. Zadržavajući metričku raznolikost, gde ipak pretežu heksametri, Lucilije u 30 knjiga satira, iz kojih je sačuvano oko 1.300 stihova, razobličava javnu i privatnu izopačenost rimskog društva. On se jednako ruga raskoši, ambicijama i praznoverju koliko i nadobudnim govornicima i umišljenim pesnicima. Bez obzira na sličnu tematiku kod pojedinih grčkih autora, satira je originalan izum Rimljana i svoje će naslednike naći kasnije u Horaciju i Juvenalu.

Razvoj rimske proze takođe pripada ovom razdoblju, premda ona nije dostigla onaj umetnički nivo kao poezija i drama. Od proznih vrsta ističu se istoriografija i govorništvo. Po uzoru na Anale koje su sastavljali sveštenici, javljaju se u Rimu autori koji nastoje da opišu postanak i razvoj rimske države te svoja dela, pisana hronološki, takođe nazivaju Annāles, pa se otuda nazivaju analistima. Oni se pojavljuju u doba punskih ratova i pišu na grčkom jeziku, s ciljem da grčkom svetu, koji je pretežno stajao na strani Kartagine, predoče ciljeve rimske politike. Razlikujemo starije i mlađe analiste. Među prvima, od onih koji su pisali grčki, najpoznatiji je Kvint Fabije Piktor (Quintus Fabius Pictor, 3―2. vek. st. e.), koji opisuje rimsku istoriju od Enejinog dolaska u Italiju do kraja drugog punskog rata. Istu tematiku obradio je Marko Porcije Katon Stariji (Marcus Porcius Cato Maior, 234―149. st. e.), znameniti rimski državnik i cenzor. On je od starijih analista prvi pisao na latinskom jeziku. Njegovo istorijsko delo Postanci (Origĭnes, 7 knjiga), od kojeg su sačuvani samo fragmenti, obilovalo je i istorijskom i geografskom građom. Od Katona nam je sačuvano prvo celovito prozno delo rimske književnosti pod naslovom O poljoprivredi (De agricultūra). Katonu pripada važno mesto i kao govorniku. On je bio ogorčeni protivnik širenja grčkih uticaja u Rimu i snažan zagovornik uništenja Kartagine. Svoje govore u senatu, bez obzira na to o kojem je predmetu izlagao, završavao je rečima: Cetĕrum censeo Carthagĭnem esse delendam.

Među mlađim analistima, koji su manje verodostojni od starijih ali ih nadmašuju načinom pripovedanja, poznatiji su Sulini savremenici Valerije Ancijat (Valerius Antias) i Lucije Kornelije Sizena (Lucius Cornelius Sisenna).

Burna društvena zbivanja krajem 2. i početkom 1. veka st. e. u Rimu, kako na unutrašnjem planu (reforme braće Grakha, ustanci robova, građanski rat između Marija i Sule) tako i u spoljnoj politici (rat s Kimbrima i Teutoncima, rat s Jugurtom), doveli su do velikog procvata govorništva. Od prirodnog načina govorenja, čiji je glavni predstavnik bio Katon, u oblikovanju govora sve se više pažnje, pod uticajem grčkih retorskih škola koje se otvaraju u Rimu, posvećuje umetničkoj doteranosti govora i nastupu samoga govornika. Znameniti su govornici bili braća Tiberije Sempronije Grakho (Tiberius Sempronius Gracchus) i Gaj Sempronije Grakho (Gaius Sempronius Gracchus), te konzuli Marko Antonije (Marcus Antonius) i Lucije Licinije Kras (Lucius Licinius Crassus).

Bisernica
13-02-2010, 01:54
Klasično doba (80. st. e. ― 14. n. e.)

Ovo se radzbolje često naziva i »zlatnim vekom«, zato što je rimska književnost u njemu dostigla svoj najveći procvat. Helenističko obrazovanje ne služi više za puko oponašanje grčkih uzora već kao podsticaj da se umetničkim latinskim jezikom obradi rimska tematika i tako stvore samosvojna dela koja ravnopravno stoje uz grčka, a ponekad ih čak i nadmašuju. U Ciceronovo doba od 80. do 30. st. e. cveta pretežno proza, a u Avgustovo doba od 30. st. e. do 14. n. e. najviše vrhunce dostiže poezija.

Ciceronovo doba

Od proznih književnih rodova vrhunac dostiže govorništvo, čemu su doprinela društvena previranja nakon Suline diktature koja će dovesti do propasti republike. Najveći rimski govornik, po kojem ovo doba i nosi ime, bio je Marko Tulije Ciceron (Marcus Tullius Cicĕro, 106―43. st. e.), rodom iz Arpina. Ravoj latinskog jezika i stila dostigao je u Ciceronu svoj vrhunac. Nijedan rimski autor nije na evropsku kulturu sve do naših dana izvršio tako veliki uticaj kao Ciceron. Kao književnik svestranih interesa ostavio je opus koji se deli u četiri grupe: 1. govori, 2. retorska dela, 3. filozofska dela i 4. pisma.

Ciceronovi govori dele se na političke i sudske. Održao ih je preko stotinu, a sačuvano nam je 58 celih. Od političkih najpoznatija su četiri govora Protiv Katiline (In Catilīnam) iz 63. st. e., kada je kao konzul otkrio i u krvi ugušio Katilininu zaveru, te Filipike (In Marcum Antonium oratiōnes Philippĭcae), održane 44―43. st. e., u kojima snažno i iskreno napada Antonija, videći u njemu glavnu pretnju republikanskom uređenju. Nazvani su Filipike prema govorima velikog grčkog govornika Demostena protiv makedonskog kralja Filipa II. Osim ovih ističe se još govor Za Seksta Roscija Amerina (Pro Sexto Roscio Amerīno), prvi koji mu je doneo slavu. Među sudskim govorima važniji su: Protiv Vera (In Verrem), Za pesnika Arhiju (Pro Archia poēta) i Za Milona (Pro Milōne), koji se smatra najdoteranijim Ciceronovim govorom.

Iz spoja sopstvenog govorničkog iskustva i teorijskog obrazovanja koje je stekao kod grčkih učitelja govorništva nastali su Ciceronovi retorski spisi O govorniku (De oratōre), Brut (Brutus) i Govornik (Orātor). U prvom se raspravlja o govorništvu, u drugom se daje istorija rimskog govorništva, a u trećem se govori o proznom ritmu.

Ciceron je prvi rimski filozofski pisac, ali nije originalni mislilac. On je eklektičar koji iz pojedinih grčkih filozofskih pravaca odabire i preuzima ono što po njegovom mišljenju odgovara rimskom načinu razmišljanja. Najbliži je skepticizmu i stoicizmu. Njegova je zasluga, međutim, to što je stvorio latinsku filozofsku terminologiju i sačuvao mnoge podatke o grčkim filozofima čija su nam dela izgubljena. Važniji su mu filozofski spisi: O državi (De re publĭca), O zakonima (De legĭbus), Rasprave u Tuskulu (Tusculānae disputatiōnes), O dužnostima (De officiis), Lelije ili o prijateljstvu (Laelius de amicitia) i dr.

Za poznavanje Ciceronovog života, njegovih interesovanja, državničkog delovanja i umetničkih težnji s jedne strane i tadašnjih društvenih prilika s druge strane neobično je važna zbirka od oko 800 pisama rođacima i prijateljima, posebno ona upućena Titu Pomponiju Atiku.

Ovom dobu pripada najplodniji i najsvestraniji rimski književnik, Marko Terencije Varon (Marcus Terentius Varro, 116―27. st. e.), autor 74 spisa u više od 600 knjiga, koga su zbog njegove učenosti i univerzalnog interesa zvali rimskim Aristotelom. Bavio se starinama, književnošću, prirodnim naukama, jezikom itd. Glavna su mu dela: Starine (Antiquitātes), enciklopedijski spis Devet knjiga veština (Disciplinārum libri IX), te O latinskom jeziku (De lingua Latīna). Užem području književnosti pripadaju Menipske satire (Satūrae Menippeae), koje u satiričnom tonu obrađuju različite sadržaje. Pisane su mešavinom proze i stihova po ugledu na grčkog kiničara Menipa, pa im otuda i ime.

Autori ovoga razdoblja koji se bave istoriografijom napuštaju analistički oblik pripovedanja i svojim delima pridaju umetnički književni oblik. Analistički još piše Ciceronov prijatelj i najpoznatiji tadašnji izdavač knjiga u Rimu, Tit Pomponije Atik (Titus Pomponius Attĭcus, 109―44. st. e.), čije delo nosi naziv Liber annālis. Nepouzdan istoričar i osrednji stilista Kornelije Nepot (Cornelius Nepos, oko 99―24. st. e.) prikazao je u 16 knjiga O znamenitim ljudima (De viris illustrĭbus) živote poznatih Grka i Rimljana. Jednostavan i čist izraz obezbedio mu je tokom kasnijih vekova mesto u školskoj lektiri.

Poseban oblik memoarske književnosti predstavljaju komentari Gaja Julija Cezara(Gaius Iulius Caesar, 100―44. st. e.). U Zapisima o galskom ratu (Commentarii de bello Gallĭco) u 7 knjiga opisao je svoje ratovanje u Galiji. Osim zbog istorijskih činjenica, delo je važno zbog obilja geografskih i etnografskih podataka s područja današnje Nemačke, Francuske i Velike Britanije. U drugom, nedovršenom delu u 3 knjige pod naslovom Zapisi o građanskom ratu (Commentarii de bello civīle) opisao je događaje od svog prelaza preko Rubikona do Pompejeve smrti. Cezarovi komentari pisani su s namerom da opravdaju njegovu političku delatnost i otklone s njega odgovornost za izbijanje građanskog rata. Cezar piše jednostavnim i jasnim jezikom bez retorskih ukrasa i blizak je aticizmu. Ali živost i sažetost a ipak elegantnost stila uvrstili su ga u klasike rimske proze.

Izlaganjem istorijskih događaja u obliku monografija poslužio se poslednji veliki istoričar ovoga razdoblja Gaj Salustije Krisp (Gaius Sallustius Crispus, 86―35. st. e.). U Katilininoj zaveri (Catilīnae coniuratio) opisao je poznate događaje iz 63. godine st. e., a u Jugurtinom ratu (Bellum Iugurthīnum) borbu Rimljana s numidskim kraljem Jugurtom. Samo u malim fragmentima sačuvana je njegova Istorija (Historiae), koja je obrađivala rimsku istoriju od 78. do 67. god. st. e. Glavni mu je cilj da prikaže korumpiranost optimatâ i njihovu nesposobnost za vođenje politike i tako opravda postupke vođa populara, prvenstveno Marija i zatim Cezara. Salustije je veliki majstor u karakterisanju likova, za šta se služi govorima koje umeće u svoje pripovedanje. Salustije piše jednostavnim i konciznim stilom upotrebljavajući u jeziku dosta arhaizama.

Dok je proza u Ciceronovo doba dosegla svoje vrhunce, pesničko je stvaralaštvo relativno oskudno, ali zauzima posebno mesto u rimskoj književnosti. Dva se autora svojim pesničkim ostvarenjima uzdižu iznad ostalih ― Lukrecije i Katul. Tit Lukrecije Kar (Titus Lucretius Carus, oko 98―oko 55. st. e.) autor je filozofsko-didaktičkog epa u šest knjiga, sastavljenog u heksametrima pod naslovom O prirodi (De rerum natūrā). U njemu je pesničkim jezikom opevao Epikurovu materijalističku filozofiju. Opisujući prirodu i zakonitosti koje u njoj vladaju, Lukrecije želi da ljude oslobodi religije, praznoverja i straha od smrti, prikazujući im smisao života u spoznaji prirode i u življenju koje je u skladu s njom.

Pod uticajem aleksandrijske poezije, koja je grčkom epu Homerovog tipa suprotstavila manje pesničke forme, obrazovala se u Rimu grupa pesnika koji su se svojim estetskim stavovima suprotstavljali starim rimskim epičarima, prvenstveno Eniju, i koji su se nazivali novi pesnici (poētae novi), a prema grčkom obliku "νεώτεροι" (»noviji«) obično ih zovemo »neoterici«. Najveći među njima bio je Gaj Valerije Katul (Gaius Valerius Catullus, oko 83―54. st. e.), rodom iz Verone, od koga je sačuvana zbirka od 116 pesama u različitim metrima. Osim dve veće elegije, brojnih manjih, te oštrih, lično intoniranih epigrama, pa pesama prijateljima, gozbenih pesama i sl., najveći i najvredniji deo čine pesme s ljubavnom tematikom. Kroz njih možemo pratiti uspon i pad Katulove ljubavi prema Klodiji, ženi iz visokog društva koju pesnik zove Lezbijom, prema ostrvu Lezbosu ― domovini najveće grčke pesnikinje Sapfe. Subjektivna Katulova lirika predstavlja novinu u rimskoj književnosti i snažno će uticati na kasniji razvoj pesništva. Važnost Katula je i u tome što je u rimsku poeziju uneo neke grčke metričke oblike i što je, ugledajući se na aleksandrijske pesnike, veliku pažnju posvećivao brižljivo doteranom izrazu, čime je obogatio pesnički jezik.

Bisernica
13-02-2010, 01:57
Avgustovo doba

Dok je u Ciceronovo doba cvetala proza, u Avgustovo doba svoje umetničke vrhunce dostiže poezija. Nakon stogodišnjeg razdoblja građanskih ratova nastupio je dugotrajan mir koji je omogućio procvat umetničkog stvaralaštva na svim poljima. U sređenim političkim prilikama, oslanjajući se na tradiciju rimske književnosti s jedne strane i ugledajući se sve više na starije velike grčke autore, a manje na helenističke, pesnici ovoga doba svojim talentom stvaraju dela najviše umetničke vrednosti i stoga ovo doba nazivamo klasicizmom u rimskoj poeziji. Njoj je snažan podsticaj dao i sam Avgust, koji je u duhu ideja svoje obnove rimskog društva težio za slavljenjem rimske veličine i svojih ličnih zasluga. Ali ta je poezija daleko nadmašila svoju propagandnu funkciju koja joj je prvobitno bila namenjena i uzdigla se do univerzalnih estetskih vrednosti.

Književnici se okupljaju u krugove na čijem čelu stoje ugledne ličnosti iz javnog života, koje njihov rad podupiru rečju i naročito materijalno. Najpoznatiji je bio krug oko bliskog Avgustovog saradnika Mecenata , čije je ime postalo opšta imenica mecena i počelo da označava svakog pokrovitelja kulturnog i naučnog rada. Na čelu drugog kruga bio je filolog i antikvar Mesala (Marcus Valerius Mesalla Corvīnus), a treći je vodio Azinije Polion , koji je osnovao prvu javnu biblioteku u Rimu i uveo javna čitanja književnih dela (recitationes).

Mecenatovom krugu pripadao je prvi veliki pesnik ovoga doba i jedan od najvećih pesnika rimske i svetske kniiževnosti Publije Vergilije Maron ( 70―19. st. e.), rodom iz okoline Mantue. Mladalačka zbirka pesama, od kojih neke nisu njegove, poznata pod naslovom Vergilijev dodatak (Appendix Vergiliāna), pokazuje još očigledan uticaj neoterika. Prvo delo koje ga je proslavilo bile su Pastirske pesme , zbirka od deset idila sastavljenih po ugledu na grčkog pesnika Teokrita. Bukolska poezija prikazuje ljubavne doživljaje pastira i slavi seoski život. Ali za razliku od Teokrita, kod kojega su lica pravi pastiri, u Vergilijevim se pastirima većinom skrivaju ličnosti iz tadašnjeg rimskog života, kroz čija se osećanja prelamaju burna zbivanja iz građanskih ratova četrdesetih godina 1. veka st. e. Te su pesme, dakle, alegorije, a pejzaž legendarne Arkadije samo je pesnikovo utočište od burnih političkih zbivanja.

Pastirskim pesmama Vergilije je ušao u krug Mecenata, koji ga je podstakao da napiše didaktičan ep Pesme o zemljoradnji (Georgĭca) u četiri knjige, od kojih svaka obrađuje jedan vid poljoprivrede: ratarstvo, voćarstvo, stočarstvo i pčelarstvo. Delo je napisano u duhu Avgustove obnove i slavi italsko tlo prikazujući idealizovani seoski život, u kojem se ogleda stvaralačka snaga rimskog naroda u miru koji je uspostavio Avgust.

Poslednje, najveće i najpoznatije Vergilijevo delo jeste ep Eneida (Aenēis) u dvanaest knjiga. U njemu je opevana priča o trojanskom junaku Eneji, koji po zadatku bogova dolazi u Italiju u Lacij i nakon pobede nad rutulskim kraljem Turnom u zajednici sa starosedeocima osniva novu postojbinu i tako postaje praotac Rimljana. Koristeći se ovom temom Vergilije, spajajući mit sa savremenošću, uzvisuje rod Julijevaca, koji navodno potiče od Enejinog sina Jula, te peva o slavi rimskoga naroda. Veliki Homerov uticaj vidi se u obradi pojedinih epizoda i likova, u izboru pojedinih reči i naročito u kompoziciji epa (1―6. knjiga prema Odiseji, 7―12. knjiga prema Ilijadi). Vergilije je rano postao školski pisac, a njegov uticaj na razvoj evropskog pesništva bio je ogroman.

Drugi veliki pesnik Avgustovoga doba bio je Kvint Horacije Flak ,( 68―8. st. e.), rodom iz Venuzije u južnoj Italiji. I on je pripadao Mecenatovom krugu u koji ga je uveo Vergilije. Horacije se u književnosti pojavio Epodama i Satirama. Naziv Epode (Epōdon libri) dobila je zbirka od 17 pesama po tome što je većina napisana u jampskim epodama, dvostisima sastavljenim od jampskog trimetra i jampskog dimetra, od kojih se ovaj drugi prema grčkom zvao epoidos (»pripev«). Sam pesnik zvao ih je Jambi (Iamboi) i u njima je, ugledajući se na grčkog pesnika Arhiloha, tonom lične poruge protiv izopačenih pojedinaca rimskog društva, protestovao naročito protiv bezumlja građanskog rata.

U dve knjige Satira, čiji je originalni naziv Razgovori (Sermōnes), Horacije nasleđuje prvog rimskog satiričara u modernom smislu reči ― Lucilija. Ali za razliku od Lucilijevog ličnog i oštrog političkog tona, Horacijeva je satira okrenuta opšteljudskim manama i šaljivo-ironičnom ismejavanju karaktera i slabosti u ljudskom ponašanju. Neke satire obrađuju moralno-filozofske i književne teme.

Centralno mesto Horacijevog stvaralaštva predstavljaju četiri knjige Oda, koje je on sam nazvao Pesme (Carmĭna). Njihov je značaj s formalne strane taj što je Horacije najsveobuhvatnije presadio u rimsku poeziju raznolike metričke oblike klasičnih grčkih liričara Alkeja, Sapfe i Anakreonta. Tematika im je različita: ljubav, prijateljstvo, uživanje uz dobro vino, ljudska sreća, lepote prirode, rodoljublje itd. Neke od njih, posebno Carmen saeculāre i tzv. šest rimskih oda (prvih šest pesama u 3. knjizi), slave rimsku veličinu i podupiru Avgustove reforme.

Poslednja Horacijeva pesnička dela jesu dve knjige Pisama (Epistŭlae), pisanih u heksametru. To su pesnička pisma upućena različitim osobama u kojima pesnik iznosi svoje stavove uglavnom o moralnim i književnim temama. Posebno mesto zauzima treća epistula u 2. knjizi, poznata pod kasnijim nazivom Pesnička veština (Ars poetĭca), u kojoj pesnik iznosi svoje teorijske stavove o pesničkom stvaranju.

Posebno mesto u rimskoj poeziji pripada elegiji. Elegija je pesma u elegijskom distihu koja je nastala u Grčkoj i obrađivala raznovrsne sadržaje. Aleksandrijski pesnici unose u nju neke intimne teme, ali joj tek rimski pesnici daju današnji smisao, jer u njeno središte stavljaju ljubav. U Avgustovo doba elegija doživljava snažan procvat. Njenim začetnikom smatra se Vergilijev prijatelj Gaj Kornelije Gal (Gaius Cornelius Gallus), čija je zbirka elegija u četiri knjige izgubljena. Najznačajniji su elegičari Tibul, Propercije i Ovidije. Albije Tibul (Albius Tibullus, oko 50―19. st. e.) pripadao je Mesalinom književnom krugu. Od elegija sakupljenih u tri knjige Tibulovog zbornika (Corpus Tibulliānum) nisu sve njegove, već su im autori i pesnik Ligdam i jedina rimska pesnikinja Sulpicija. Tibulovi stihovi izrečeni jednostavnim jezikom punim harmonije odišu melanholijom, žudnjom za jednostavnim životom i nostalgijom za prošlošću. Drugačiji je Sekst Propercije (Sextus Propertius, 49―15. st. e.). Od četiri knjige Elegija (Elegiae) prve tri posvećene su pesnikovoj ljubavi Cintiji. Pozadinu ljubavi čine mitski prizori opisani naglašenom učenošću aleksandrijskih pesnika. Značajno mesto zauzima nekoliko tzv. »rimskih elegija« u 4. knjizi sa savremenom i mitološkom tematikom.

Treći od elegičara, Publije Ovidije Nazon (Publius Ovidius Naso, 43. st. e. ― 18. n. e.), rođen je u Sulmonu u srednjoj Italiji. Mladalačke ljubavne elegije u tri knjige, pod naslovom Ljubavi (Amōres), bile su posvećene Korini, verovatno fiktivnoj osobi. Istom razdoblju pripada i zbirka ljubavnih pisama (Epistŭlae ili Heroĭdes), koja tobože mitske junakinje pišu svojim muževima ili draganima. Osim izgubljene tragedije Medea i dela O kozmetici« (De medicamĭne faciēi), tu su još i tri knjige Ljubavne veštine (Ars amatoria) u kojima se u ironično-didaktičnom tonu, ali s Ovidiju prirođenom lakoćom izraza, daju uputstva muškarcima i ženama kako moraju postupati da bi imali uspeha u ljubavi. U zreloj dobi Ovidije je stvorio svoje najveće i najpoznatije delo »Preobraženja« ili Metamorfoze (Metamorphōses). To je didaktički ep u 15 knjiga, u kojem dolazi do izražaja sva pesnikova veština kao pripovedača, prozračni stil i lakoća građenja stihova. U njemu je sakupljeno oko 250 mitskih priča koje završavaju nekim preobraženjem, tj. čudesnim transformacijama koje objašnjavaju postanak vode, stenja, biljaka, životinja, zvezda ili nekih njihovih osobina. Priče su poređane hronološkim redom u tematske cikluse, vešto povezane i pune dramatične napetosti i patetike.

»Kalendar (Fasti) obrađivao je rimsku mitologiju i predaju, i u njemu su opisani obredi i nacionalne verske svetkovine. Delo je bilo zamišljeno u 12 knjiga, za svaki mesec po jedna, ali je Ovidije završio samo šest, jer ga je Avgust 8. godine n. e. iz nama nedovoljno poznatih razloga prognao u Tome (danas Konstanca) na Crnom moru. Ne vrativši se više nikad u Rim, Ovidije je u progonstvu napisao dve zbirke elegija: Tužaljke (Tristia, u 9 knjiga) i Pisma s Crnoga mora (Epistŭlae ex Ponto, u 4 knjige). U njima opisuje tegobe života u progonstvu, oplakuje svoju sudbinu i moli prijatelje da se zauzmu za njegov povratak.

Bisernica
13-02-2010, 01:58
Ovidije u rimskom pesništvu prednjači u nekoliko stvari. On je najplodniji rimski pesnik, za života najčitaniji, i umetnik koji je stvorio metrički najsavršenije stihove. Uz Vergilija i Horacija imao je najveći uticaj na razvoj evropske poezije, naročito ljubavne.

Prozno stvaralaštvo nije ni izdaleka dostiglo onaj stepen koji je imalo u Ciceronovo doba. Političke prilike u ranom Rimskom Carstvu uslovile su povlačenje govorništva s foruma u retorske škole, u kojima se neguju tzv. deklamacije (declamatiōnes) ― jezički i stilski doterane vežbe o izmišljenim predmetima i pravnim slučajevima. Od stručne književnosti zanimljivo je delo Vitruvija Poliona (Vitruvius Pollio) O građevinarstvu (De architectūra, u 10 knjiga), jedino takve vrste iz antike koje nam se sačuvalo.

Najveći prozni pisac Avgustovog doba bio je istoričar Tit Livije (Titus Livius, 59. st. e. ― 17. n. e.), rodom iz Patavija. On je napisao opsežno delo Od osnivanja grada (Ab urbe condĭta) u 142 knjige, od kojih se sačuvalo 35. U njemu je prikazana istorija Rima od njegovog osnivanja do 9. godine st. e. U želji da prikaže uspon i slavu Rima, Livije nekritički prilazi istorijskim činjenicama i idealizuje rimsku prošlost, pa je nazvan i hvaliteljem prošlosti (laudātor tempŏris acti) Zanimljivost, jednostavnost i iskrenost njegovog pripovedanja doneli su Liviju popularnost tokom mnogih vekova.

Bisernica
13-02-2010, 01:59
Doba novog stila (14―117. n. e.)

U ovom razdoblju prozna produkcija gotovo je jednako brojna kao i pesnička. Za prozno stvaralaštvo katakteristična je reakcija na Ciceronov klasičan prozni stil, napuštanje obrazaca grčke književnosti, povratak rimskim piscima iz arhajskog doba, ali i stvaranje inovacija u stilu, jeziku i književnim rodovima. U rimskoj književnosti nastaju basna, roman i epigram. Poetski jezik prodire i u prozu, a dolazi i do preklapanja književnih rodova. Mnogi pisci nisu više Rimljani ili Italici, već potiču iz provincija.

Glavni je predstavnik »novog stila« Seneka (Lucius Annaeus Senĕca, oko 4. st. e. ― 65. n. e.), od koga nam je sačuvano devet tragedija s mitološkim temama, pretežno prema Euripidovim motivima, koje nisu bile namenjene za scensko izvođenje već za javno recitovanje. Takođe je napisao Dijaloge (Dialŏgi, u 12 knjiga), rasprave iz praktične filozofije koje zapravo većinom nisu u dijaloškom obliku. Važno mu je delo Naturāles questiōnes, u 7 knjiga, koje obrađuje teme iz fizike, meteorologije i koje je kroz čitav srednji vek služilo kao glavni prirodoslovni udžbenik. Najboljim delom smatraju se njegova pisma (Epistŭlae morāles ad Lucilium), u kojima se daju mnogobrojni praktični i etički saveti o tome kako treba voditi pravedan i srećan život. Bez pandana u antičkoj književnosti jeste njegova satira Igra o Klaudijevoj smrti (Ludus de morte Claudii), u nekim rukopisima nazvana i Pretvaranje u tikvu (Apocolocyntōsis), u kojoj se oštrim tonom s puno jakog humora ismeva tek preminuli car Klaudije.

U promenjenim političkim prilikama satira se okreće književnim problemima i opštim porocima društva. Persije (Aulus Persius Flaccus, 34―62. n. e.) napisao je šest Satira (Satūrae), u kojima teškim stilom moralizatorski više raspravlja o etičkim pitanjima stoičke filozofije nego o stvarnim porocima svoga vremena. Najveći je rimski satiričar bio Juvenal (Decĭmus Iunius Iuvenālis, 60―140. n. e.), čijih dvanaest Satira (Satūrae) obrađuju teme iz savremenog života i nedavne prošlosti. Njegova kritika je preterano oštra i odviše pesimistička: rimsko društvo nije ni izdaleka bilo onako pokvareno kakvim ga Juvenal predstavlja.

Posebno mesto zauzima Petronije (Petronius Arbĭter, umro 66. n. e.), čiji satirični roman Satire (Satirĭcon), napisan mešavinom proze i stiha, opisuje doživljaje skitnice Enkolpija u južnoj Italiji. Finim humorom i ironijom prikazao je poroke rimskog društva. Od 16 knjiga sačuvani su odlomci iz poslednje dve i jedna veća celina poznata pod naslovom Trimalhionova gozba (Cena Trimalchiōnis), u kojoj je opisan lik bogatog skorojevića Trimalhiona, taštoga oslobođenika koji uživa u isticanju svojeg bogatstva. Delo je važno i zbog toga što se Petronije, osim književnim, obilato služi i narodnim jezikom.

Epsko stvaralaštvo zastupljeno je s nekoliko autora. Najveći rimski epičar nakon Vergilija bio je Lukan (Marcus Annaeus Lucānus, 39―65. n. e.), autor istorijskog epa Farsalija (Pharsalia ili Bellum civīle), u kojem je opisao građanski rat između Cezara i Pompeja. Lukan obrađuje istorijsku tematiku retorsko-deklamatorskim stilom koji sputava pravu poeziju. Mitskoj tematici vratio se Valerije Flak (Gaius Valerius Flaccus, umro oko 90. n. e.), čiji se ep Doživljaji Argonauta (Argonautĭca), inspirisan istoimenim delom grčkog pesnika Apolonija Rođanina, odlikuje učenim stilom i psihološkom karakterizacijom likova. Glavno delo Papinija Stacija (Publius Papinius Statius, oko 40―oko 90. n. e.) bio je ep »Tebaida« (Thebais, u 12 knjiga), koji obrađuje ratni sukob između Eteokla i Polinika, sinova tebanskog kralja Edipa. Nedovršen mu je ostao ep o Ahileju (Achilleis). U zbirci pesama Šume (Silvae), većinom u heksametrima, uglavnom prigodnog karaktera, pesnikov talenat došao je najviše do izražaja. Poslednji epičar ovoga razdoblja bio je Silije Italik (Tiberius Catius Silius Italĭcus, oko 25―101. n. e.), autor epa Punski rat (Punĭca, u 17 knjiga), u kojem je centralna tema rat s Hanibalom. Silije veliča slavnu prošlost, deklamatorskim stilom punih epizoda, ali strogim i monotonim jezikom.

Najveći rimski i antički epigramatičar Marcijal (Marcus Valerius Martiālis, 40―102) u oko 1.200 epigrama, raspoređenih u pet knjiga, daje umetnički značajno i istorijski verno sliku svoga vremena, prilika, običaja i ljudi ― od senatorskih vrhova do zanatlija i robova.

U ovom razdoblju stvarao je Kornelije Tacit (Publius Cornelius Tacĭtus, 44―120. n. e.), koji se smatra najvećim rimskim istoričarem. Najvažnija su mu dela Istorije (Historiae, u 14 knjiga od kojih je sačuvano četiri) i Anali (Annāles, u 16 knjiga od kojih je sačuvana prva i poslednja trećina). U oba dela dolazi do izražaja Tacitov originalni, gotovo dramatski stil, pun lapidarnosti izraza i kontrasta, čiji retorsko-tragički ton baca mračnu senku na psihološke portrete glavnih ličnosti i na opise važnih događaja. Jedinstvenim opisivanjem snažnih individualnosti i rečenicama punim napola izrečenih misli stvorio je Tacit jedan od najoriginalnijih stilova u rimskoj prozi.

Plinije Mlađi (Gaius Plinius Secundus, 62―113) ostavio je deset knjiga pisama dvojakog karaktera: korespondenciju s carem Trajanom, koja nije bila namenjena za javnost, te veći veći broj pisama određenih za objavljivanje, svojevrsnih književnih eseja. U prvoj grupi najvažnija su ona pisma koja se odnose na hrišćane, a u drugoj grupi ona koja opisuju savremene društvene i kulturne prilike u Rimu.

Bisernica
13-02-2010, 01:59
Kasnoantičko doba (117―529. n. e.)

Za ovo je razdoblje karakteristično još veće udaljavanje od klasičnih uzora. Iako se ovaj period često naziva »razdobljem propadanja«, on obiluje književnom produkcijom, među kojom takođe ima nekoliko važnih dela. Istoričar Svetonije (Gaius Suetonius Tranquillus, oko 70―oko 150) u 12 knjiga Života careva (De vita Caesărum) napisao je biografije dvanaest careva od Cezara do Domicijana. Bez velike književne vrednosti i istorijske kritičnosti delo je popularnog karaktera, puno anegdota i tračeva iz dvorskoga života. Određenu vrednost kao istorijskom izvoru daju citati originalnih službenih dokumenata. Od ostalih brojnih spisa fragmentarno je sačuvan zbornik O znamenitim ljudima (De viris illustrĭbus), u kojem su po tematskim celinama iznete biografije rimskih pesnika, filozofa, govornika, istoričara itd. Sačuvan je deo odeljka De grammatĭcis et rhetorĭbus i De poētis.

Apulej (Lucius Apuleius, rođen oko 125. n. e.) napisao je fantastično-satirični roman Preobraženja (Metamorphōses), kasnije nazvan Zlatni magarac (Asĭnus Aureus), jer tu neki Lucije, pretvoren u magarca, doživljava razne neverovatne avanture. Jedna od najpoznatijih epizoda jeste ona o Amoru i Psihi, koja je zapravo narodna priča, retorski prerađena i mistifikovana.

Poslednji veliki rimski istoričar bio je Amijan Marcelin (Ammiānus Marcellīnus, rođen oko 332. n. e.), koji je kao nastavak Tacitovih dela u 31 knjizi napisao istoriju od 97. do 376. godine n. e. Sačuvano je poslednjih 18 knjiga, koje obrađuju događaje od 353. do 378. godine. Amijan Marcelin je kao istoričar pouzdan i nepristrasan. Kao stilista pokušava da se ugleda na Tacita, ali je pritom nevešt, pa je ponegde mračan i nerazumljiv.

Ovom razdoblju pripada i čitav niz hrišćanskih pisaca, od kojih je svakako najvažniji Avgustin (Aurelius Augustīnus, 354―430. n. e.), čija su glavna dela autobiografske Ispovesti (Confessiōnes) i Država Božja (De civitāte Dei), gde je sistematski izložio hrišćansko učenje o državi i istoriji.

Veoma je plodan pisac bio Boetije (Anicius Severīnus Boethius, 480―524), koji je mnogo uticao na srednjovekovno obrazovanje i skolastiku. Najpoznatije mu je delo Uteha filozofije (De consolatiōne philosophiae), koje je napisao u tamnici dok je čekao na izvršenje smrtne kazne. Iako je bio hrišćanin, ipak mu je opšti pogled na svet bio pre svega humanistički, pa se smatra »poslednjim Rimljaninom« u književnosti, dakle poslednjim piscem antike.

Car Justinijan (Flavius Petrus Sabbatius Iustiniānus, vladao 527―565) naredio je, hiljadu godina nakon postanka Zakona dvanaest tablica, da se sakupi i objavi celokupno tada važeće zakonodavstvo, zajedno s komentarima rimskih pravnika. Tako je nastao Zbornik rimskog građanskog prava (Corpus iuris civīlis Romāni), poslednji spomenik latinskog književnog jezika.

Godine 529. po Justinijanovom je naređenju u Atini zatvorena Platonova Akademija, poslednji ostatak paganizma, čime je konačno završeno antičko doba. Latinski jezik nadživeo je rimsku državu i antičku kulturu, ali od sredine 6. veka više ne govorimo o rimskoj, nego o latinskoj srednjovekovnoj književnosti. Govorni latinski jezik – tzv. vulgarni latinitet – doveo je pak do nastanka romanskih jezika.

Bisernica
07-11-2010, 20:53
http://www.white-history.com/refuting_rm/gr/alkaios_tn.jpg

Alkej - živeo u prvoj polovini 6. veka pre nove ere,grčki je pesnik sa ostrva Lezba i jedan od glavnih predstavnika monodijske melike - poezija pisana za solo pevanje uz pratnju lire.
Kao aristokrata i vojnik,učestovovao je u ogorčenim borbama protivpšristalica demokratije,neko vreme zbog toga živeo i u izgnanstvu,pa su politički motivi,rat i fanatična mržnja predmet većine njegovih pesama,koje su sačuvane uglavnom fragmentarno.Pisao je i pesme za gozbe i pijanke,himne bogovima,a sačuvani su i neki fragmenti njegove ljubavne lirike.Alkej se smatra majstorem i stiha i forme.Služio se različitim metričkim oblicima,a uglavnom strofom koja je upravo po njemu nazvana - alkejskom.Tematski je uticao i na rimsku liriku i na pesnike evropskog romantizma,a njegova alegorijska patriotska pesma "Ladji" nalazi se i u antičkoj i u modernoj evropskoj antologiji.

Bisernica
07-11-2010, 20:58
LADJI

Na pojmim pravcima burnijem vjetrima:
Čas s jedne strane vali se valjaju,
Čas s druge, a mi u sredini
Plovimo na crnom brodu morem,

U ljutoj buri stradajuć nevoljno,
Jer već od vode hoće da tone brod,
A jedra sva su razderana,
Velike krpe već vise od njih,

Ne drži užad…

Alkej

Bisernica
07-11-2010, 21:04
UMRO JE TIRANIN

Sad opiti se valja,pa i silom
da pije ko,jer nestade Mirsila.LETO

Napij se vina! Visoko je sunce i doba je ovo,
kad sve je žedju iscrpljeno pa izgara od suše,
dok cvrčak bez kraja u granju cvrči
I krilima svojim zvonki pev toči.

Plamen sunčani zemlju žeže i prži.
Čas je ovo kad trn češljuge cveta,
a žene su strasnije.muškarca seta
Nežnijim u ljubavi sada stvara.
O,ta letnja žega,čelo i koleno obara.


Alkej

Bisernica
07-11-2010, 21:18
http://razbibriga.net/imported/2010/11/220pxGustav_Klimt_064-1.jpg


Sapfa (Sapfo) - živela u prvoj polovini 6. veka pre nove ere,najveća grčka pesnikinja (smatra se i prvom pesnikinjom uopšte,posvećena joj je cela tema) sa ostrva Lezbos,jedna je od glavnih predstavnica eolske monodijske lirike,uz koju je pisala i horske svadbene pesme - epitalamije.Oko njenog života su se prele različite legende,ali ono što se pouzdano zna,to je da je osnovala školu u kojoj su obrazovanje sticale mlade devojke.Kao i njen savremenik o kojem sam napisala par reči u predhodnom postu,Alkej,i ona je bila upletena u politička zbivanja ,pa je tako jednom i proterana sa ostrva,ali ,za razliku od Alkeja,ovi dogadjaji nisu našli odraz u njenoj poeziji.Njena poezija je sva posvećena ljubavnoj tematici i u kojoj ona razvija široku skalu ljubavnih osećanja,od ljubavnog isčekivanja,preko ljubavnog zanosa pa do očaja i rastanka.
Bogatstvo metričkih oblika,medju kojima se ritmom posebno ističe "safička strofa" osigurali su joj slavu jođš za života u antičkoj Grčkoj, a zauzima i trajno mesto u vrhu svetske antologijske zbirke,iako je njena poezija sačuvana samo fragmentarno.

Uz "Himnu Afroditi" ,pesma "Ljubavna strast" je jedina sačuvana u celosti ,od ukupnog dela ove pesnikinje.Za ovu pesmu se vezuje i rimski pesnik Katul - napisao prepev- parafrazu na prve tri strofe ove pesme i nazvao "Lezbij"

Bisernica
07-11-2010, 21:23
LJUBAVNA STRAST


Čini mi se bogovima sličan onaj
štono sme naspram tebi sjedit'
Te izbliza slušati tebe kako
Ljubazno zboriš.

Smeškom slatkim smešiš se - što je meni
Sve u grud'ma drhtalo srce miljem.
Čim te vidim ,samo na čas,glas mi
u grlu zapne.

Jezik meni zanemi,pa me tihi
po svem telu,ljubavni oganj prodje.
Nit' več vidim očima,nit' šta čujem,
uši mi šume.

teški znoj mi teče sa čela,drhćem
Sva k'o prut,a žuća sam nego trava
Čini mi se : zamalo te bih bila
umrla jadna.

treba ipak trpeti ,kad je tako...

Sapfa

Bisernica
07-11-2010, 21:28
Himna Afroditi

Šarotrona, besmrtna Afrodito,
vešta kćeri Divova, molim ti se,
ne daj da od tuge i jada, gospo,
srce mi puca!

Nego dođi ako si kada i pre
izdaleka molitve moje čula,
ostavila očeve dvore, sela
na kola zlatna,

pa mi došla, eterom vozili te
krasni vrapci, zaprega tvoja brza,
bili hitrim krilima, s neba crnoj
vukli te zemlji,

dok su stigli. Onda me ti, o blaga,
s osmejkom na besmrtnom licu pita,
šta me opet muči, i zašto opet
prizivam tebe,

i šta želim najviše da mi ima
srce ludo? "Koju to opet žudiš
da ti Pita na srce vine? Ko te,
rastuži, Sapfo?

Ako beži, brzo će da te traži,
odbija li poklone, daću ti ih,
ne ljubi li, moraće odmah da te
na silu ljubi."

Dođji i sad! Iz ljutog jada spasi
dušu moju! Za čim mi srce čezne
daj mi da se ispuni! Ti mi sama
zaštita budi!

Sapfa

Bisernica
07-11-2010, 21:34
Jedan od najpoznatijih Sapfinih fragmenata,u kojem se devojka koja čeka udaju
uporedjuje sa dozrelom jabukom,verovatno je odlomak iz duže svadbene
pesme - epitalamije.

PESMA O DEVOJCI

Kao što se jabuka slatka na vrhu najviše grane
Sva crveni - berači zaboravili su na nju.
Nisu zaboravili,već doseć' nisu je mogli....

Bisernica
07-11-2010, 21:36
SAMOĆA

Zašao je Mesec,skrili se Vlašići.
Ponoć je.Vreme počinka beži
dok Sapfa usamljena i budna leži.
..............


VEČER


Večeri,dovodiš sve što sjajna rasprši zora.
Dovodiš ovcu i kozu,a materi odvodiš kćerku.
..................

Sapfo

Bisernica
07-11-2010, 21:47
http://http://klp.pl/admin/images/thumb/1024.jpg

Anakreont - živeo u drugoj polovini 6 veka pre nove ere,grčki lirski pesnik ,rodom iz Male Azije.Veći deo svog života proveo je na dvorovima raznih tirana,a tamo se sklanjao nakon pada male azije pod vlast perzijanaca.u svojim kratkim lirskim osvrtima,Anakreont slavi vedru stranu života,radost koju čovek nalazi u ljubavi,vinu i veselom društvu.Anakreont je predstavnik epikurejske poezije,njegov stih je lagan i nepretenciozan i uživao je veliku popularnost i mnogo sledbenika ,još u antici,a o tome svedoči sačuvana zbirka od oko 60 pesama pisanih u njegovom stilu - Anakreontea.
sadržaj ove zbirke izvršio je i veliki uticaj na zapadno-evropsku poeziju posebno 18. i 19. veka.

Bisernica
07-11-2010, 22:15
MISAO NA HAD

Već sjedine na sljepoočnicama srebrom se srebre.
Ćelava je glava, dok se klimaju krnjavi zubi.
Od mene bježiš, ljupka mladosti.
Još mi malo dana preostaje od slatka života.
Često uzdišem od straha pred smrću.
Strašan je Hadov ponor i silazak bez nade.
Ta, onaj koji u tamne sjene sidje,
Ne vraća se na sunčevo svjetlo!

Anakreont

Bisernica
07-11-2010, 22:18
PIJUCKAJMO

Hajde,momče,nosi nama čašu veću da na dušak
iskapim je.Deset nalij mera vode,a pet vina !
Bez obesti svake želim opet da se proveselim.

Hajde,nemoj više s krikom ,skoikom,kao Skiti
Uz čašu se zabavljati,piti,nego pijuckajmo,
Krasne pesme pripevajmo.

Anakreont

Bisernica
07-11-2010, 22:20
BELA KOSA

Opet Eros zlatokosi
Loptu bagrenu* baca mi
Zove da igram sa devojkom
vezenih sandala.

Al' iz naselja krasnog je
S Lezba ona ,rad' kose mi
Jer već seda je - kudi me,
Nekog drugog želi.

Anakreont

*Bagrena lopta - dobacivanjem crvene jabuke u staroj grčkoj je značilo izjavljivanje ljubavi.

Bisernica
08-11-2010, 21:51
http://razbibriga.net/imported/2010/11/pindar_s-1.jpg


Pindar - najveći predstavnik grčke horske lirike,rodom iz okoline Tebe.Od njegovog bgatog književnog rada,na polju horske lirike sačuvano je samo oko 500 fragmenata i 4 knjige oda posvećenih pojedinim takmičarima Olimpijskih ,Pitijskih,nemejskih i Istamskih igara.Ove ode ili pesme pohvale - epinikije,su metrički vrlo različite,ali uvek podeljene na niz strofa,antistrofa i epoda.Pindar nikad ne opisuje samo takmičenje,već uvek slavi pobednika,njegovo poreklo i obavezno neko božanstvo,a iznad svega samu pobedu kao izraz vrline.U centralnom i istovremeno i najlepšem ,misaono najdubljem delu epinikija,on opisuje neki mit koji je vezan sa sadržajem.Pindarov stil je doprineo slavi najvećeg liričara antike još u ono vreme,ali je je vrlo često težak današnjem čitaocu zbog gomilanja asocijacija,dubine misli i jake metafore.U evropskoj literaturi renesanse i romantizma,služio kao uzvišeni uzor skoro svim pesnicima.

Bisernica
08-11-2010, 22:13
PESNIK O RATU

Rat je onima mio
koji ga iskusili nisu.
Ali,oni koji su ga propatili
sa zebnjom u srcu dršću
kad vide da se približava.

.......................

O,da se sloga medju gradjane
opet vrati,
da bi svetlo Mira moglo
u srce njihovo da se sjati !
O, da od nesloge osvetne i mrske
svi svoje oslobode srce,
jer siromaštvo ona donosi
i čini da nejako dete prosi.

Pindar

Bisernica
21-11-2010, 19:19
Strepsijadu tebancu - pobedniku u pankratiju


I

O Tebo sretna,kojoj se drevnoj slavi
tvoja duša najviše obradova?
Da li je to bilo onda kad na svetlo dade
dugokosog Dionisa
što uz Demetru sedi,
s krotalima bronzanoim.
Ili je onda to bilo
kad je Zeus prerušen u sneg zlatni
o ponoći na tvoje sleteo krilo?

Zar je to tada bilo
kad Zeus na orag Amfitrionov stupi,
pa ljubu njegovu pohodi,
te ona Herakla zače?
zar je to bilo kad se
mudrim savetima Tiresije obradova?
Ili kad radosna ti Tebo,zbog Jolaja bijaše jinaka?
Možda zbog hrabrih ljudi
što rodiše se iz zmajevih zubi?
Ili tada kad si kadra bila
Adrasta u ljutom odbiti boju,
pošto hiljade izgubi svojih konjanika
i u Arg se bez njih vrati?

Možda tada kad si naselje dorsko
visoko na noge podigla?
Možda zato što Egidi,
potomci tvojih,po proroštvu Pitije,
Amiklu osvojiše?
Slava drevna spava,
a smrtnicima srce puno je zaborava.


II

Zaboravlja sve se ,ako pesma
taj cvet uma,udružen s napevima,
ne ukrasi to svojim rečima.
Slavimo pesmom,što med je slatki,
Strepsijada,koji rvanjem i šakanjem
na Istmu pobedi !
Strašan snagom i po izgledu junak to je,
divnog rasta,
a junaštrvo njegova srca
slabije od izgleda nije.

Vencem slave obasjale ga
ljubičastih kosa,Muze.
S ujakom imenjakom
venac deli,
kome Aresd sa mjedeni štitom
sudbinu časne smrti dade.
Slava je nagrada hrabrima.
Ovo zapamti dobro!
Ko u oluji rata,krvavoj
milu brani domovinu,
on najveću,gradjanima svojim,stiče slavu,
poginuo u boju il' izneo živu glavu.
Ti,Diodotov sine,
u cvetu mladosti poginu,
jer te oduševiše junaci:
Hektor,Meleagar i Amfiaraj.III

U prvome borio si se bojnom redu,
gde junaci ustavljahu najbolji,
s poslednjom nadom,ratni bes.
Neizreciv čemer obuze mi dušu.
Ipak,zemljodržac Posidon,
iza oluje nad glavom mojom razvedrio je nebo.
Pesmu ću pevati
i vencem ovenčati kosu.
Neka mi zavist bogova ne pomuti sreću!

Za srećom svojom kratkotrajnom čeznem
da spokojan ostarim,sudjeni dan stignem.
Premda naša je različita sudba,
ipak svi umiremo.
Ko za mnom žudi,visoko se digne,
koraka je ipak prespora
da pred sedište bronzano,bogova stigne.

Gospodara - jahača svoga -
Belerofonta,zbacio je Pegaz krilati
kad u dvore Zeusove nebeske
on htede da poleti.
Užitku grešnom kraj je gorak.
O,zlatokosi i svetli bože Loksijo,
na igrama svojim u Pitu,
daruj nam venac krasna cveća
da taj nas pobede seća !