View RSS Feed

Meda89

Šta radi i u kojim situacijama se unajmljuje sudski tumač?

Oceni tekst
Kada se neki tekst sa jednog jezika prevodi na drugi, pritom je bitan za pravnu radnju odnosno pravni posao bilo koje vrste, vrlo je važno da prevod bude identičan tj.da ima isto značenje kao original. Za takvu garanciju je zadužen sudski tumač.

Ko je sudski tumač?

Sudski tumač je sudski prevodilac ovlašćen od državnog organa da prevodi važne dokumente ili prekontroliše njihov prevod i koji svojim potpisom i pečatom overava prevod dokumenta i garantuje da je prevod veran originalu. Zvanje i pečat sudskom tumaču dodeljuje Ministarstvo pravde, gde poslovni ugovori, diplome, uverenja, obrasci overeni pečatom sudskog tumača, postaju prihvaćeni kao zvanični i u drugim državama. Prevodi su, potvđeno, precizni i tačni.

Razlika između prevodioca i sudskog tumača

Sudski tumač mora da bude prevodilac, ali prevodilac ne mora i uglavnom nije sudski tumač, te se ove dve profesije u suštini ne razlikuju mnogo ali su razlike svakako bitne.

Ovlašćeni sudski prevodilac (tumač) je stručna osoba angažovana od strane suda određene opštine, zadužena za izdavanje overenih prevoda dokumenata i njihovu garanciju potvrđenu pečatom. Uloga sudskog prevodioca je važna i ima poseban značaj u javnim državnim ustanovama koje učestvuju u međudržavnoj saradnji, bilo da je reč o međunarodnoj politici, o ekonomskom sektoru, ili saradnji institucija za suzbijanje kriminala. Bilo da se radi o ličnoj stvari poput prevođenja diplome, ili o poslovnom poduhvatu, svakako su tu neophodne usluge sudskih tumača.

Kada usluge sudskog tumača zahteva sud, isti je dužan da prihvati svaki poziv suda, iako potrebe sudskog prevodioca ne moraju striktno da budu vezane samo za sud. Naime, osoba koja se bavi sudskim prevođenjem može da radi i nezavisno od institucije i da sama sebi određuje tarifu. To znači da je slobodna da bira poslove koje će prihvatiti, pa njene usluge mogu koristiti i fizička i pravna lica kojima ima pravo da predloži cenu koju želi za svoj rad. Izvodi iz matičnih knjiga, uverenja, državljanstva su dokumenti koja prevodi sudski tumač te je zaista važno da prevodilac bude precizan, tačan i verodostojan u prevođenju bitnih dokumenata.

Usluge sudskog tumača pružaju i prevodilačke agencije. Prevodioci i sudski tumač imaju sličan posao, dok je osnovna i razlika između njihovih profesija posedovanje pečata. Prevod dokumenata sa overom sudskog tumača je procedura koja je propisana od strane određenih državnih institucija i pojedinih inostranih organa.

Sudski tumač ima pečat sa svojim imenom i registrovanim brojem, kojim overava svoje prevode i time garantuje istovetnost prevedenog teksta nekog dokumenta sa originalnim dok prevodilac nema. Međutim, neke prevodilačke agencije u Beogradu pružaju pored pismenog i usmenog prevoda i usluge sudskog tumača. Prevodilačka agencija se bavi i prevođenjem bilo kog sadržaja u različitim oblastima u zavisnosti od onog što vas zanima i što vam je potrebno. Prevodioci su obrazovani ljudi, sa iskustvom u prevođenju određenih oblasti i svih vrsta pravne, lične i poslovne dokumentacije. Bave se i prevođenjem naučnih, tehničkih i drugih tekstova, stručne dokumentacije (sertifikati, atesti nekog proizvoda i materijala) ali i spisa za koje vam je potrebna overa sudskog tumača. Pored savršenog pismenog poznavanja jezika, prevodioci u prevodilačkim agencijama obavezno moraju poznavati i usmeno prevođenje. Ukoliko se radi o usmenom prevodu za konferencije, sastanke i slično, ili pismenom prevodu određenog sadržaja (iz medicine, prava, ekonomije i sl.), prevodilačke agencije (npr.u Beogradu) se bave i takvom vrstom prevoda.

Ako vam je potreban prevod dokumenta za ličnu upotrebu, možete se obratiti ili prevodilačkoj agenciji u Beogradu ili udruženju prevodilaca. Sertifikovan prevod sa overom sudskog tumača često je potreban u svrhu apliciranja na pojedina radna mesta ili za neku instituciju kod stranih poslodavaca u zemlji ili inostranstvu.

U kojim situacijama je potreban sudski tumač?

Ukoliko fizičko lice planira da nostrifikuje dokaz o obrazovanju stečenom u inostranstvu, mora da ima prevode svedočanstva, diplome, i dr., gde se u tom slučaju možete obratiti sudskom tumaču ili prevodilačkoj agenciji koja je registrovana na teritoriji Republike Srbije. Ukoliko se nalazite u blizini Beograda, možete se obratiti prevodilačkoj agenciji iz Beograda. U situacijama gde lice želi da se venča sa stranim državljaninom, možda da ode u inostranstvo na školovanje ili da počne da radi u inostranstvu, odluči da živi van granica naše zemlje, potrebno je da ima prevode relevantnih dokumenata izdatih od državnih institucija. Dokumenta koja moraju da se predaju zajedno sa overenim prevodom u navedenim situacijama su svedočanstva, diplome, prepisi ocena, nastavni plan i program, položeni ispiti, izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, uverenja o državljanstvu i razna druga uverenja (o bračnom statusu, prebivalištu, policijski izveštaji ), radne dozvole, identifikacione i putne isprave.

Često fizičkim licima je potreban prevod spisa koje ne izdaju državni organi (npr. bankovni izvodi ili kupoprodajni ugovori) te se u tom slučaju za prevođenje možete obratiti prevodilačkim agencijama.

Pravnim licima koja imaju kontakte sa stranim partnerima ili državama neophodne su usluge sudskih tumača. Svaki pravni dokument (ugovor, finansijski izveštaji, izvodi iz privrednih registara..) kao i svaki tekst bitan za međunarodni posao, mora biti verodostojno preveden i ozvaničen pečatom sudskog tumača.

Kada je u pitanju međunarodni tender i prevođenje tenderske dokumentacije, od velike je važnosti obratiti se sudskom tumaču. Takođe, kada neka firma traži da uveze neki proizvod, ista mora da dostavi državnim organima zvaničan prevod tehničke dokumentacije o proizvodu ( farmaceutske informacije o lekovima, tehničke podatke potrebne za dobijanje atesta za dato vozilo itd.).

Komentara