VIŠE NE MORATE NI DA NOSITE VAŽNE DATOTEKE NA OPTIČKIM I FLEŠ DISKOVIMA. EVO KAKO ĆETE LAKO SINHRONIZOVATI DATOTEKE NA RAZLIČITIM PLATFORMAMA.


Verovatno svakodnevno radite s nekoliko tastatura, ekrana osetljivih na dodir i svakojakim dugmićima. Ipak, prilično je teško naterati različite uređaje da među­sobno komuniciraju.

Da biste preneli datoteke, možete da upotrebite prenosive medije, ali taj metod zahteva veliki prostor i uz to je prilično skup i spor, a ništa od toga ne možete da izvedete pomoću telefona.

Rešenje je sinhronizacija. Veliki broj besplatnih aplika­cija i uslužnih programa ­programirani su tako da naj­važ­nije datoteke održavaju u ažurnom stanju i da vam omoguće da datotekama pri­stu­pite i sa stonih i s prenosivih sistema.

Različiti uređaji imaju ra­zli­čita svojstva koja utiču na la­­koću postupka sinhronizacije. Ja ću se usredsrediti na tri tipa sinhronizacije: s PC-ja na PC, s PC-ja na Mac i s računara na mobilni uređaj.

Sinhronizovanje između PC računara

Dva osnovna načina za sin­hro­nizovanje datoteka na stonim i prenosivim raču­narima, ili na nekoj njihovoj kombinaciji, jesu direktna sinhronizacija sa sistema na sistem ili pak korišćenje nezavisne usluge „u oblaku“.

Prednosti direktne sinhro­nizacije su velika brzina pre­nosa i neograničen kapacitet izmenjenih podataka (jer se operacija obavlja neposredno između dva povezana raču­na­ra u ličnoj mreži). Njen naj­krup­niji nedostatak je što oba sistema moraju biti uključena da bi sinhronizacija bila izvo­dljiva, što troši energiju i og­ra­­ni­čava mogućnost uz­­gred­­ne sinhronizacije.

Mrežne usluge za sinhronizaciju „u oblaku“ su, u stvari, udaljena mesta na kojima se čuvaju datoteke. Svi podaci koje im pošaljete nalaziće se u zasebnom, zaštićenom prostoru na Internetu, a moći ćete da im pristupite s bilo kog uređa­ja kome je dozvoljen pri­stup u vašu mrežu „u oblaku“. Raču­nari će se sinhronizovati s virtuelnim skladištem podataka kad god se povežu na Mre­­žu, tako da ne morate pokretati dva sistema ili više njih da biste usaglašavali podatke.

Najuočljiviji nedostatak „oblaka“ jeste ograničen kapacitet. Nijedna usluga toga tipa ne nudi više od nekoliko gigabajta besplatnog prostora za smeštanje datoteka. Drugo, s obzirom na to da je brzina veze izme­đu računara i davaoca Internet usluga ograniča­vaju­ći faktor za brzinu sinhronizacije, oslanjanje na „oblak“ kada se radi o prenosu velikih datoteka nije ni preporučljivo.

Windows Live Mesh obje­dinjuje najbolje iz oba pri­stupa. Ta alatka (još u probnoj verziji) za Windows XP, Vistu i Windows 7 objedinjuje Microsoftov uslužni pro­gram za besplatnu i di­rektnu sinhronizaciju Windows Live Sync s 5 GB pro­stora u Mi­c­ro­softovom „oblaku“; uskoro će biti podržani i Mac raču­na­ri i telefoni. Dok ovo pi­­šem, usluga je besplatna za preuzimanje i korišćenje.

Da biste koristili ovu uslugu, najpre posetite lokaciju Live Mesh (www.mesh.com) i odaberite hipervezu Sign In. Live Mesh zahteva da imate korisničko ime za Windows Live; ako ga nemate, sada ga napravite. Posle prijavljiva­nja na nov nalog ili unoše­njem korisničkog imena i lozinke, pojaviće se strana ‘Review and accept agreements’ za Live Mesh. Pritisnite dugme I Agree da biste otvorili osnovni ekran Live Mesh.

Ekran Live Desktop služi za upravljanje vezama izme­đu različitih računara i Microsoftovog „oblaka“. Me­đu­­tim, da biste uopšte mogli da pregledate sadržaj svog „oblaka“ s podacima, morate da dodate dva ili više sistema koji će se sinhronizovati. Pritisnite veli­ko dug­me Add Device i preuz­mi­te prateći softver Live Mesh. Zatim po­­krenite instalacionu proceduru, a ona će dodati iko­nicu Live Mesh u donji desni ugao palete poslova. Ponovite postupak na svim raču­narima koje želite da dodate.

Podešavanja za Live Mesh se obavljaju u tri koraka: prijavite se na Live Mesh pomo­ću korisničkog imena za Win­­dows Live, aktivnom si­stemu dodelite ime i priti­snite dugme Add Device. Po­novite te korake za svaki si­­stem koji želite da uklju­čite u mrežu za sinhronizaciju.

Kada to obavite, treba da dodate datoteke i direktorijume koji će biti sinhronizovani. Izaberite neki direkto­rijum u jednom sistemu (ali to ne sme biti Windowsov sistemski direktorijum, skri­veni direktorijum niti neka omotnica na zamenji­vom ili mrežnom disku), pritisnite ga desnim tasterom miša, a zatim levim tasterom pritisnite opciju Add Folder to Live Mesh u kontekstnom meniju. Dodelite direktorijumu na­­ziv i pritisnite OK.

Na radnoj površini svih raču­nara u kojima se izvršava Live Mesh pojaviće se preči­ca do tog direktorijuma. Na nekom od njih dva puta pri­tisnite novu prečicu i na ekranu koji će biti prikazan premestite izabrani direkto­rijum na drugo mesto u ra­­ču­naru, naravno ako to že­li­te. Kada završite sa iz­me­­nama, Live Mesh će sinhronizovati taj direktorijum s di­­rektorijumom u prvobitnom raču­naru. Ponovite ovaj postupak za sve sisteme povezane u Live Mesh.

Ako sinhronizaciju želite da izvedete isključivo direktnim prenosom (i da tako zaobiđete ograničenje od 5 GB koje nameće „oblak“ Live Mesh), izaberite Show synchronization options nakon što ste dva puta pritisnuli prečicu do direktorijuma Live Mesh na radnoj površi­ni. Zatim izaberite opciju Never with this device za ‘Live Desktop’ uređaj. U suprotnom, sve što dodajete u di­­rektorijume biće umetnuto u „oblak“.

Sinhronizovanje PC i Mac računara

Da biste direktno sinhronizovali Windows PC i Mac računar, prvo morate da proverite da li je između te dve platforme uključena puna mrežna razmena. Podešava­nje mrežne razmene pone­kad zahteva niz složenih postupaka na sistemu OS X i zato pažljivo pročitajte Appleov priručnik (find.pcworld.com/​64056). Kada budete videli deljene direktorijume na oba računara, moći ćete da aktivirate sinhronizovanje.

Posetite lokaciju 2BrightSparks (www.​2brightsparks.com) i s nje preuzmite besplatan program SyncBack Freeware. Dok se aplikacija instalira u računaru s Windowsom, po­­kre­nite Windows Explorer i pregledajte deljeni mrežni direktorijuma u Appleovom sistemu. Desnim tasterom mi­­ša pritisnite direktorijum, označite ga kao mrežni disk i dodelite mu jedinstvenu slov­nu oznaku za Windows PC.
Kada se završi instaliranje aplikacije SyncBack Free­ware, pokrenite izvršnu datoteku i napravite profil, koji služi kao jedinstvena veza između direktorijuma u Windows računaru i onoga u Appleovom sistemu. Kada ovoj vezi dodelite naziv, pojaviće se ekran s brojnim opcijama.
Ako želite da pokrenete jednosmerno pravljenje re­zervne kopije između mrež­nog diska u Macu i Windows direktorijuma (ili obrnuto), na raspolaganju su vam prve tri opcije za kopiranje. Bu­du­ći da smo mi zainteresovani za sinhronizaciju, moramo obezbediti da mrežni disk i pojedinačni Windows direktorijum uvek sadrže iste stavke u oba sistema.
Izaberite direktorijum u Windows sistemu koji će po­služiti kao jedan od portala, a zatim kao odredišni di­rekto­rijum izaberite mrež­ni disk koji ste ranije napravili. Iza­berite opciju za sinhronizovanje koja je primerena strukturi direktorijuma i pritisnite OK. Ispod nabrojanih opcija pojaviće se opis parametara sinhronizacije; da biste podesili opise, pri­tisnite karticu Advanced. Pomoću opcija na kartici Filter možete preciznije uklju­čivati ili isključivati sadržaj koji će biti obuhvaćen; to je korisno ako, primera radi, želite da ograničite sinhronizaciju samo na muzičke ­datoteke iz Windowsovih di­rek­­torijuma za preuzimanje sadržaja s Interneta.
Na kraju pritisnite dugme OK da biste podesili profil. Uko­liko vam to odgovara, mo­žete napra­viti nekoliko profila za različite sinhronizacije, koje ćete zatim pokretati ruč­no po­moću programa Sync­Back kad god pože­lite, ili pak pode­siti Windows tako da sin­hro­niza­ciju pokreće u zadatim vremenskim interva­lima. Da biste podesili ovu dru­­gu mogućnost, des­nim ta­­ste­­­rom miša pritisni­te upra­vo napravljen profil i iza­berite Schedule. Pritisnite dugme set pass­word i unesite lozin­ku povezanu s korisnič­kim nalogom za Win­­dows. Za­­tim otvorite karticu Settings i zadajte uče­­­­­stanost sinhronizova­nja. Zapamtite da ova procedura radi samo ako je Mac uklju­čen, a Windows računar pode­­šen tako da povezuje mrež­­­ne diskove prilikom podizanja.
Sinhronizovanje računara s telefonima i mobilnim uređajima
Najpogodniji način za sinhronizovanje adresara, e-pošte, kalendara i datoteka između računara i mobilnog uređaja zavisi od tipa telefona.
Ako imate iPhone, ustano­vićete da su opcije za tu namenu u Appleovom softveru iTunes više nego podesne za sinhronizaciju uređaja s programima Windows Mail, Out­­look, Internet Explorer i Safari, kao i s direktorijumima koji sadrže fotografije, video i muziku. Sve opcije su prikupljene na kartici Info, koja se otvara kada pritisnete stavku iPhonea u programu iTunes.
Aplikacija iTunes ne podr­žava sinhronizovanje datoteka i direktorijuma između raču­nara i čvrstog diska iPhonea, i zato vam treba program Dropbox (www.getdropbox.com). Kada ga instalirate, dobićete 2 GB besplatnog pro­stora „u oblaku“, do koga ćete stići pre­ko novog direktorijuma Dropbox u omotnici My Do­cuments. Svaka datoteka koju snimite u ovaj direktorijum sinhronizo­vaće se s Dropboxom. Ako ovaj besplatan program instalirate u iPhone, uzgred ćete moći da pristupate i svim dato­tekama koje se mogu prikazivati u tom telefonu, ili pak da ih pre­uz­mete da biste ih pregledali kada niste na vezi s Mrežom.
Ako koristite BlackBerry, neki Android te­lefon ili ure­đaj Windows Mobile, odgo­va­ra­­juća alatka za istu namenu je SugarSync (www.sugarsync.com). Ona je funkcionalno slična programu Dropbox: da biste premestili datoteke koje želite da sin­hronizujete na 2 GB slobodnog pro­stora, koli­ko vam je na raspolaganju, treba da ih smestite u jedan, de­lje­ni di­rektorijum. Ukoliko to telefon podržava, dato­teke ćete možda moći ne samo da pri­kazujete, razmenjujete i šalje­te nego i da ih obrađu­jete.
Za telefone koji rade pod nekom varijantom operativ­nog sistema Windows Mobile, odgovarajući program je Win­dows Mobile Device Center (find.pcworld.com/ 64058); on služi za sinhronizovanje e-pošte, adresara, kalendara i medijskih datoteka između računara s Vistom ili Win­dow­som 7 i mobilnog uredaja, i to preko USB veze. Ukoliko je reč o siste­mu pod Windowsom XP, za to se može upo­tre­biti alatka ActiveSync (find.pcworld.com/ 64059). Ako može­te da pri­stupite Microsoft Exchange Serveru, upotrebite bilo koju od dve pomenute alatke za bežično sinhronizovanje podataka.
Dodatna mogućnost je be­žično sinhronizovanje podataka pomoću aplikacije Go­ogle Sync (find.pcworld.com/ 64060) za telefon. U tom slu­čaju, Go­ogleov Exchange Server će obezbeđivati ažu­ri­ranost podataka i bez fi­zič­ke veze s računarom. Način korišćenja ove usluge razlikuje se od ure­đaja do ure­đaja, ali Google nudi pristu­pačna uputstva.