Pokazuje rezultate 1 do 12 od 12

Tema: Na koji način se elementi sjedinjavaju?

 1. #1
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Na koji način se elementi sjedinjavaju?

  Elementi se međusobno jedine stvarajući jedinjenja. Svet kakav poznajemo sastoji se iz
  miliona različitih jedinjenja. Na koji način se elementi sjedinjavaju?  Jonska (elektrovalentna) veza 2. #2
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Na koji način se elementi sjedinjavaju?

  Izraziti metali (elementi I i II grupe PSE-a) grade sa halogenim i halkogenim elementima (VI
  i VII grupa PSE-a). Budući da izraziti metali imaju malo elektrona u valentnoj ljusci lako će
  ih otpuštati, a halogeni i halkogeni će ih lako primati. Na taj način nastaje jonska ili
  elektrovalentna veza. Gubljenjem elektrona atom metala postaje pozitivno nalelektrisan
  mn+, a atom nemetala negativno nn-. Poztivno ili negativno naelektrisane čestice nazivaju
  se joni (od grčke reči ionos, onaj koji putuje). Pozitivni joni su katjoni, a negativni su
  anjoni. Između anjona i katjona ne stvara se hemijska veza klasičnog tipa, jer oni ostaju
  na rastojanju. Ipak između njih deluju elektrostatičke sile održavajući ravnotežu. Energija
  jonizacije je energija potrebna da se jedan mol elementa jonizuje (da mu se oduzme ili
  doda jedan elektron). Različti elementi pokazuju i različitet afinitet prema prihvatanju
  elektrona.

  Sva jonska jedinjenja imaju neke zajedničke osobine. Rastvori i rastopi odlični su
  provodioci električne struje (jaki elektroliti), i toplote. Jedinjenja su čvrsta, kristalna
  (heksagonalni kristali).

 3. #3
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Na koji način se elementi sjedinjavaju?

  Formulama zapisujemo jedinjenja. Indeks je mali broj pored atoma elementa koji nam kazuje
  koliko se atoma tog elementa nalazi u jedinjenju. Ako želimo da zapišemo više čestica nekog
  jedinjenja ili elementa pišemo koeficijent, veliki broj ispred formule ili simbola (4F, 2CaF2).

  Formule jonskih jedinjenja zapisujemo tako što na početak stvaimo simbol atoma elementa
  koji postaje katjon (Ca) a zatim dolazi simbola atoma koji će primiti elektrone (F). Zatim
  nalazimo najmanji zajednički sadržilac (2) za broj elektrona koji prvi element otpušta (2) i za
  broj koji drugi element prima (1). Sadržilac delimo sa brojem elektrona koje otpušta atom
  metala i upisujemo indeks iza atoma (1) . Ukoliko je indeks jedinica po pravilu se ne piše. Isti
  postupak ponovimo i za nemetal (2). Formula jedinjenja je dakle CaF2 (kalcijum-fluorid).

 4. #4
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Na koji način se elementi sjedinjavaju?

  Broj elektrona koji element otpusti odnosno primi naziva se oksidacioni broj. Oksidacioni broj
  Ca u CaF2 jeste +2, a fluora +1. Izraziti metali, halogeni i halkogeni (u jonskim jedinjima)
  imaju samo jedan oksidacioni broj (i on je jednak broju elektrona koji metal ima, odnosno
  koji nemetal treba da primi da bi imao osam). Prelazni metali ih imaju više, ali je kod njih
  sklonost ka izgradji jonske veze znatno smanjena.

  Elektronegativnost je osobina elemenata koja nam kazuje kako će se ponašati prema drugim
  elementima, da li će primati ili otpuštati elektrone, da li će graditi više ili manje polarne veze.
  Iskazuje se decimalnim brojevima. Element sa većom elektronegativnošću lakše prima, a sa
  manjom lakše otpušta elektrone. Elektronegativnost zavisi od broja i konfiguracije valentnih
  elektrona elementa, kao i od atomskog prečnika. Najelektronegativniji element je fluor (4.0) ,
  a najelektropozitivniji je francijum (0.7).

 5. #5
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Na koji način se elementi sjedinjavaju?

  Kovalentna veza

  Nemetali, međusobno se sjedinjavajući, grade drugi tip hemijske veze-kovalentnu. prilikom
  izgradnje veze dolazi do ukrštanja orbitala, odnosno združivanja elektrona. Elektroni
  različtiog spina se udružuju i prave zajedničke molekulske orbitale. Nastaje molekul (stabilna
  elektroneutralna celina).Na slici je prikazano nastajanje i Lewisova struktura
  ugljenik(IV)oksida.
  Skraćeno se zapisuje: .

  Vidi se da se jednom crticom označava jedan elektronski par. Jedna crtica označava jednu
  valencu. Valenca je broj koji pokazuje koliko se atoma vodonika jedini sa atomom nekog
  elementa (kovalentnom vezom).

  Jedinjenja sa kovalentnom vezom obično su slabi provodnici električne struje (slabi
  elektroliti ili neelektroliti). Kovalentna veza je klasiča izuzetno jaka hemijska veza.
  Supstance najveće tvrdoće su kovalentne (dijamant, bor-nitrid).

 6. #6
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Na koji način se elementi sjedinjavaju?

  Formule molekula pišu se pomoću valenci slično formulama jonskih jedinjenja. Tako
  jedinjenje trovalentnog azota i peterovalentnog kiseonika ima formulu N2O3. Ime ovog
  jedinjenja jeste azot(III)oksid. Broj u zagradi označava valencu azota, jer nemetali u
  kovalentim jedinjenjima imaju često više valenci.

  Međutim za kovalentna jedinjenja sigurnije je pisati Lewisove strukturne formule, jer, kao što
  vidimo formula ovog jedinjenja je C2H6, te bi mogli pretpostaviti da je ugljenik trovalentan,
  ali on je (slika) "istrošio" sve svoje valence.


 7. #7
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Na koji način se elementi sjedinjavaju?

  Ako se kovalentna veza gradi između supstanci jednake elektronegativnosti (molekuli
  elemenata, H2, H-H) u pitanju je nepolarna kovalentna veza. Ne postoji dipol, odnosno oba
  atoma jednako privlače zajednički elektronski par. Ova jedinjenja ne skreću pod uticajem
  elektriciteta. Različiti oblici hemijskog elementa (njegovog molekula) i rasporedi molekula u
  prostoru nazivaju se altropske modifikacije.

  U svim drugim kovalentim molekulima veza manje ili više polarna. Postoji dipol, a
  elektronegativniji atom privlači elektronski par jače. Pozitivan pol označava se sa δ+, a
  negativan sa δ-. U ovim jedinjenjima takođe možemo govoriti o oksidacionom broju, tako
  što zamišljamo da elektronegativniji element prima elektrone, a elektropozitivniji ih daje.
  Polarna jedinjenja skreću pod uticajem elektriciteta.

 8. #8
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Na koji način se elementi sjedinjavaju?  U jedinjenju poput etana (slika) veze između ugljenika u vodonika su polarne, ali etan je
  nepolarna supstanca. To objašnjavamo maksimalnom razmaknutošću veza (hibridizacija)
  usled koje nije moguće obrazovanje dipola.

  Granice između jonske i polarne kovalentne veze veoma su neodređene. Ka izgradnji
  kovalentnih veza (donorsko-aceptorskih) imaju veliku težnju i prelazni metali. Uzima se da
  kada razlika u elektronegativnosti elemenata pređe 1,9 govroimo o jonskoj vezi. (slika
  ilustruje jonsku, polarnu i nepolarnu kovalentnu vezu)

 9. #9
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Na koji način se elementi sjedinjavaju?

  Koordinativna (donorsko-aceptorska) kovalentna veza. Postojeća teorija ne može objasniti
  slučaj SO2 i neke druge slučaje. Zbog toga se u okviru polarne kovalentne veze izdvaja
  koordinativna ili donorsko-aceptorska kovalentna veza. Smatra se da umesto da atom
  svakog elementa daje elektrone, elektroni zajedničkog para potiču od jednog atoma
  (donora), a prihvata ih drugi (aceptor). Oblast koja se bavi kompleksnim jedinjenjima zove
  se koordinativna hemija jer je sjedinjavanje u kompleksima donorsko-aceptorskog tipa.


 10. #10
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Na koji način se elementi sjedinjavaju?

  Vodonična veza

  Vodonična veza javlja se u jedinjenjima vodonika sa izrazito elektronegativnim nematalima
  (H2O, HF). Ova jedinjenja jako su polarizovana. Negativni dipol jednog molekula privlači
  atom vodonika, odnosno pozitivni dipol drugog molekula.Vodonične veze označavaju se
  isprekidanim crticama.

  Posledice ovakvog vezivanja jesu da se neke supstance nlaze u agegatnom stanju u kom
  to ne bismo očekivali usled smanjene pokretljivosti molekula. Vodoničnom vezom
  objašanjava se i anomalija vode, odnosno veća gustina u tečnom nego u čvrstom stanju,
  gde molekule na okupu drže samo znatno slabije Wan der Wallsove sile (interakcije). Bez
  ovih osobina vode ne bi bilo ni života na zemlji!

 11. #11
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Na koji način se elementi sjedinjavaju?

  Osnovna razlika između vodonične, Wan der Wallsove i kovalentne i jonske veze jeste u
  njenoj jačini. Jačina veze izražava se u kJ/mol. Ona je dakle ekvavilentna količini energija
  potrebnjoj da se veze raskinu u jednom molu supstance. Jačina kovalentne i jonske veze
  kreće se u interlvalu od nekoliko stotina kJ/mol, vodonična veza je znatno slabija (30-55
  kJ/mol), ali je ipak prilično jača od Wan der Wallsove interakcije (oko 5 kJ/mol).


 12. #12
  Registrovani Član
  Ometač avatar
  Status : Ometač je odsutan
  Registrovan : May 2010
  Pol:
  Poruke : 4,517

  Početno Re: Na koji način se elementi sjedinjavaju?

  Wan der Wallsova veza (interakcija)

  U ostalim polarnim jedinjenjima javljaju se slabe Wan der Wallsove interakcije između
  polarnih i nepolarnih delova molekula. One su pojedinačno vrlo slabe, ali njihov broj je
  veoma veliki pa mogu imati znatan uticaj na fizičke osobine jedinjenja.


  Metalna veza

  Metalnom vezom objašanjava se velika električna provodlivost metala. U početku se mislilo
  da elektroni metala formiraju zajednički elektronski oblak oko jezgara atoma. Međutim
  pravi razlog toj osobini metala jeste prelazak elektrona iz neprovodne (popunjene) u
  poluprovodne (polupopunjene) i provodne (nepopunjene) valentne trake.

Slične teme

 1. Koji horoskopski znak je ljubitelj snežnih čarolija, a koji ne
  Od причалица u forumu Moderna astrologija
  Odgovora: 9
  Poslednja poruka: 11-12-2012, 21:44
 2. Koji je vaš tip ?
  Od Sagacity u forumu Ljubav & Seks
  Odgovora: 41
  Poslednja poruka: 21-10-2012, 11:51
 3. Koji ti je đavo?
  Od DaDole u forumu Psihologija i Neurologija
  Odgovora: 46
  Poslednja poruka: 03-01-2012, 08:23
 4. Radioaktivni elementi
  Od Ometač u forumu Fizika
  Odgovora: 13
  Poslednja poruka: 06-10-2011, 06:58
 5. Proporcije kao neophodni i potrebni elementi pri projektovanju gradjevina
  Od kojica u forumu Arhitektura i građevinarstvo
  Odgovora: 21
  Poslednja poruka: 05-09-2011, 11:35

Članovi koji su pročitali ovu temu: 0

There are no members to list at the moment.

Oznake za ovu temu

Dozvole

 • Ne možete otvoriti novu temu
 • Ne možete slati odgovore
 • Ne možete postavljati priloge
 • Ne možete izmeniti svoju poruku
 •