Stranica 3 od 3 PrviPrvi 123
Pokazuje rezultate 41 do 42 od 42

Tema: Ivan Gundulić - OSMAN

 1. #41
  Registrovani Član
  Bisernica avatar
  Status : Bisernica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Razbibriga
  Poruke : 20,094
  Tekstova u blogu : 22

  Početno Re: Ivan Gundulić - OSMAN

  Pjevanje Dvadeseto

  Car Mustafa na visini,
  svijetlo urešen i bogato,
  sjaše carskoj u haljini;
  pristolje mu je suho zlato.
  Daut odmetni, on najprija,
  nakon njega Hasan štaše,
  Ahmat, Mahmut i Alija,
  svi vezijeri i sve paše.
  Glava 'e Daut skupa toga
  i namjesnik carski izbrani:
  za njim Hasan velikoga
  blagajnika mjesto hrani.
  A to, er ovi nadaleko,
  da pripravnu smrt preskoči,
  priko grčkijeh kraja uteko
  biješe k vojsci od Istoči.
  Dođe Ahmata red opeta
  od vezijera Husaina,
  a s Alijom Muhameta
  od pobjenijeh mjesta ina.
  A od muftije velikoga
  na mjesto se Jahija obra;
  među svijem samo ovoga
  glas čovjeka kaže dobra.
  A od janjičar posta općeni
  vojevoda još u slavi
  Šaban, dvornik potišteni,
  ki Mustafu vojsci objavi.
  A od crnca Kazlarage
  na sjedište biješe sio,
  mlada lica, jake snage,
  što vik ne bi, hadum bio.
  Car Mustafa, kako vidje
  dovedena Osmana odi,
  naučen tako zapovidje
  da se u Jedi-kulu vodi.
  A on vapijaše sveđ iz glasa:
  "Jeda ljudi, jeda Boga!
  Ko mi grabi sablju s pasa
  i sto otimlje carstva moga?
  Ja sam, ja sin caru Ahmatu
  prvorodno dijete svoje;
  meni, meni a ne bratu
  carstvo od oca ostalo je."
  Ali se opet u pospjehu
  uze, uhvati i najbrže
  od tijeh ki mu straža bijehu
  na istoga konja vrže.
  Konj biješe ovi okoš, mledan,
  go, star, sadnit, tromijeh stopa;
  mješte uzde ga bojnik jedan
  smuca za oglav od konopa.
  Tim gologlav car na njemu
  tad u kratkoj toj haljini
  po prilici i po svemu
  viđaše se rob istini.
  Ah, gdje ti su, care Osmane,
  bojni konji s kijem u slavi
  na poljačke ravne strane
  lanjsko ljeto ti se otpravi?
  kad mlađahan put Dunaja
  jezdeć vjetar pritjecaše,
  ter bez broja i bez kraja
  silnoj vojsci suncem sjaše?
  Gdje su ruha tva bogata
  s raskošnijeme napravami
  kijeh izveze vrhu zlata
  bijeli biser, dragi kami?
  Gdi je carska sablja iz ruka,
  vedro urešen s kom se gleda,
  gdje li posluh verna puka
  komu ti sam zapovijeda?
  Gdje su časti, gdje li hvale
  s kijeh si dosad slavan bio?
  Sve li ti su časom pale?
  svak li te je ostavio?
  Ah, ovako sreća vrti
  uokolo kolo svoje!
  Car, narodi svi prostrti
  pod nogami komu stoje -
  car, koga riječ jedna sama
  za zakon je svemu Istoku,
  sred raskošnijeh vedrijeh krama
  ki sto sveđ je na visoku;
  koga želji, koga misli
  svijet vaskolik biješe tijesan,
  sluge ga su svoje stisli,
  od roba je svoga splesan;
  pače očito u prikoru,
  da se u krug mao zatvori,
  vođen za svu muku goru
  prije neredno neg se umori.
  Naučite, ljudi oholi
  ki živete bez pripasti,
  da nije tvrđe krepke toli
  ka ne može časom pasti.
  I ako ovo nosi vrime
  carom kijeh svak klanja i štuje,
  što čekate vi kijeh ime
  na svijetu se jedva čuje?
  Još dvije glave dva vezijera
  vitezi ovi svijem nemili,
  Husaina, Dilavera,
  na kopja su ke nabili,
  prid carom ih sada nose.
  Za rug veći jedan vika:
  "Dogodiva ovako se
  ćudi oholoj svijeh silnika!"
  Š njim se vapit svak navraća,
  da sramota raste dilja:
  "Krv se ovako naša plaća
  i pedepšu samosilja!
  Svak ko vlada sad se izgleda'
  u ovega ki živote
  svačije gubi i bez reda
  nepravedno carstvo ote!"
  Ali čuvši govor ovi
  mlad car smućen kliče tada:
  "Komu, o moji vitezovi,
  ja sam uzeo carstvo ikada?
  Ah, moj ćaćko Ahmat nije li
  pravi istini vaš car bio?
  On, kada se s svijeta dijeli,
  meni je carstvo ostavio -
  svoje vlaštito carstvo ono
  ke od djeda i pradjeda
  steče i primi on zakono,
  da njim vladam ja naprijeda.
  Jaoh, ali se ma djedina
  meni otimlje sad po silu
  i sloboda š njom jedina,
  za kom čekam smrt nemilu.
  Ah, mlađahan ikad komu
  sagriješio sam ja toliko,
  za što ovako bit po momu
  gradu vođen imam priko?
  Ne za mene neg da osvetim
  od kozačkijeh moj puk šteta,
  vojsku protiv Lehom kletim
  ja prednjega digoh ljeta.
  Na ku uputih ja se prvi
  ne štedeći carske glave,
  sveđ u ognju i u krvi
  nedobitan i pun slave.
  I da je svaki rukom svojom,
  ko ja mojom, učinio,
  ne bi turskijeh sad pobojom
  kralj poljački dičan bio.
  I za ljubav koju ukaza
  carstvo moje puku milom
  s prijetnjom smrtna, joh, poraza
  carstvo mi se grabi silom -
  ne, ne od vrlijeh protivnika,
  s kijem vojujuć imah goru,
  negli od istijeh mojijeh bojnika,
  od me straže u mom dvoru!
  Sred krvava da li boja
  neprijateljskijeh ispod sila
  sablja vaša, sablja moja
  život mi je obranila,
  da izgubim carstvo paka,
  da mi se otme sablja iz ruka
  od vas vernijeh mojijeh junaka
  i od dragoga moga puka?
  Sablja ova ku sred rati
  laška izbit mi vlas ne može -
  tko me čuva, tko me prati,
  da mi je ugrabi? Ah jaoh, Bože!
  Svijetlu sablju, s kom u ruci
  slavni Osman krunu steče,
  i od unuka svi unuci
  prostriješe se nadaleče.
  On š njom najprije u Istoku
  slavu i kripos svoju uzmnoži
  i, da vlada naširoku,
  oko sebe sve podloži.
  Natoljensko jezdit polje
  silni se Orhan š njom pak viđe;
  š njom u Brusi sve pristolje
  stavi i sinje more priđe.
  Kraljevski opet sto prinije
  s ovom Murat prihrabreni
  u Galipolje iz Brusije
  i svu srpsku zemlju oplijeni.
  Jedna i druga vidje strana
  s ovom silna Bajazeta;
  tim upriječi Tamerlana,
  zavideć mu carstvo od svijeta.
  S ovom Mušan srca smina
  Drenopolje primi u sili
  i despota Vukašina
  razbi i s glavom još razdili.
  Š njome Murat drugi stupi
  naprijed jakno strijela plaha,
  da pod Vitoš sve pokupi
  i u Kosovo polje ujaha;
  i despota tuj Lazara
  š njom bi jošte pogubio,
  kleti Miloš da s privara
  nevjerom ga nije ubio.
  S ovom Čoiš Čelebija
  nikopoljskijeh ispod mira
  kralja Šišmana iznać prija,
  s vojskom razbi, pak zatira.
  Ugrovlahe u vrlini
  uharači Mehmet s ovom,
  i ukaza zmaj na Drini
  slovinskijem se vitezom.
  S ovom Murat treći usrnu
  u Đurđevu despotinu,
  i posiječe još na Varnu
  kralja i ugarsku vojsku sminu.
  S ovom Mehmet slavni uzide
  prvi na sto carstva ovega;
  Grke rasu, smaknu i skide
  kralja od Bosne i hercega.
  Skenderiju s ovom paka
  car Bajazet pod vlas stavi
  i, ko i ja, na Poljaka
  neizmernu vojsku otpravi.
  S ovom Selim prođe jači
  i poludne dobi puke;
  Kaer primi i potlači
  priohole Mamaluke.
  Mlad, ko i ja, steče s ove
  car Suliman čas potpunu:
  progna od Rode vitezove
  i ugarsku ote krunu.
  Selim sin mu s ove sablje
  lijepi Čipar ote silno,
  zamijenivši sve korablje
  za kraljevstvo toli obilno.
  S ovom Murat stavi uze
  krajičnicim hrvatskimi,
  Ćesel-baša rvat uze
  i kraljevski Tavriš primi
  Djed moj Mehmet s ovom diže
  Ugrom, ki svud vele smiju,
  grad pritvrdi od Kaniže
  i Avarin i Egriju.
  S ovom otac moj objavi
  nedobitnu veličinu;
  ovu meni on ostavi,
  prvorodnom svomu sinu.
  S ovom pođoh na Poljaka
  i mom rukom mnozijeh pobih
  i, da posluh od junaka
  slijeđaše me, dobio bih.
  S ovom iđah od bojnika
  kupeć sa mnom vojsku mnogu,
  da Emirina odmetnika
  u Istoku smaknut mogu.
  S ovom s vami dobit sada
  odlučio bijeh joštera
  od istoka do zapada,
  od poludne do sjevera.
  Nu, nevjeru kažuć svoju,
  tko sad grabi bez razloga
  slavu vašu, slavu moju,
  slavu carstva otmanskoga?
  Tko mi uzima sablju onu
  s kom svijet stari moji dobiše
  i ku meni po zakonu
  svomu unuku ostaviše?
  Tko slobodu u sramoti
  i život mi ovdi tlači,
  gdi sloboda i životi
  podložni su meni svačiji,
  Ko na cara ruke stere?
  tko li cara sužnjem vodi? -
  vitezovi od kijeh vjere
  on obranjen vazda hodi!
  Ah, vitezi moji mili,
  puče ugodni, dragi puče!
  Svi li me ste ostavili?
  svi li caru svomu muče?
  Ah, nemojte davnju slavu,
  kom se vernos vaša diči,
  u izdavstvu svim nepravu
  novi prikor da obliči.
  Odgovori ti, kamenje -
  gluši je od tebe moj puk sada -
  ter ih gani na smiljenje
  vrhu Osmana, cara mlada!
  usred grada komu svoga
  djedina se svoja otima,
  i nije jošte, joh, nikoga
  da mu plačnu milos ima?"
  Vapeć tužne tej besjede
  sultan Osman s teške smeće
  na mjesto se jur dovede
  gdi cijenjaše ostat veće;
  i na tužbe cara mlada
  Turci vrli i nemili,
  ako nijesu milos tada,
  daj su žalos oćutili!
  Zasve da oho svaki teče,
  kažuć srdžbu i nemilos,
  proz oči mu suza utječe:
  goni mu je skrovna silos.
  Zasve da se čine hudi,
  učinit se zaman haju
  da od puti nijesu ljudi
  i da srca ne imaju.
  Ovi čijem su skupno ustali
  da ga u zaklop već zatvore,
  eto, jak hrid kad se obali
  niz visinu strmu gore.
  eto kleti Daut-paša
  tijekom teče konja hrla:
  "Što će biti?" svak upraša,
  svak goneta djela vrla.
  Viknu došad sred junaka
  kijeh Osmana pratit stavi:
  "Zapovijed je carska taka
  da se ovi pas zadavi.
  Što krsmate bez uzroka?
  Ku čekate štetu prijeku,
  dokli bojnici od Istoka
  dođu i svijeh nas ovdi isijeku?
  Što gledate? što činite?
  Smrti ovega raspa od svijeta
  vaše živote utvrdite
  i Mustafu cara sveta!
  Ganite se za općeno
  svačije dobro bez pripasti;
  er inako, razdijeljeno,
  ubrzo će carstvo pasti!"
  Nu car Osman s druge strane
  vapijati ne pristaje,
  jeda kako koga gane
  na svu pomoć ondi da je.
  "Da li car će, on govori,
  komu rob je svak na svijeti,
  kako jedan rob najgori
  ispod robja svoga umrijeti?
  Jeda tebe, Bože s nebi,
  vlas desnice tvoje objavi
  ter pri glavnoj toj potrebi
  mlađahna me ne ostavi!
  Da da Višnji sreću bolju
  tko na momu stolu sjedi:
  da dobrzo mu nevolju
  i car novi ne uslijedi,
  ter nesreća moja ova
  ne uzroči tej nesklade
  da sva kuća Otmanova
  i š njom carstvo tursko pade!"
  Ne doreče još ovega,
  a Daut opet viknu iz glasa:
  "Što činite? Davite ga!"
  i mahramu smaknu s pasa.
  Jednomu je crncu vrže,
  sasma grdu, strašnu odveće,
  bez ozira ki ju najbrže
  caru Osmanu na vrat meće.
  Obara ga zatijem hrlo,
  lijevom nogom ter se opira,
  čim mu desnom pleše grlo,
  da mu silom dušu istira.
  Tako plešuć kraj mahrami
  zubi nohti potezaše,
  dokli car mu pod nogami
  sprava strjeptje, pak izdaše.
  Pod nogami roba svoga
  umrije ovako car od svijeta
  i pod noge ispod noga
  ukopa se prešno opeta;
  ere od istijeh s kijeh poginu
  bez carske se vrže časti
  u očin mečet pod očinu
  lijevu nogu u grob tmasti.
  Oholas se ljuska mnoga
  u ovi način pleše i tlači,
  ka čovjeka umrloga
  s Bogom penje i jednači.
  Viđ, prokleti Mahumete,
  ti ki u sablju zakon složi,
  da nathode ljudske svjete
  svemogući sudi Božji,
  i da umrla pamet mani
  odlukam se svojijem krijepi,
  jer gdi ne sja zrak sunčani,
  i s očim su ljudi slijepi.
  Ti, da kralj si, i da od toga
  djelo s tuđom krvim slidi,
  zatište oči, ko da Boga
  nije ki sve zna i vidi.
  Ti pod udes sve postavi
  i slobodu volje ote,
  da narodi svi s ljubavi
  gube za te njih živote;
  da nikomu, veleć, svoju
  uredbu uteć moći nije:
  il' na domu, il' na boju
  suđeno je - umrit ti je!
  I ti, o otmansko samosilje,
  ko bez pravde i razloga,
  da prostereš sablju dilje,
  ne ima viku straha od Boga -
  ti, ti cara vrh svijeh ljudi
  dosle učini uzvišena,
  da ne slika nego svuda
  htje da mu se klanja sjena;
  da tvom sabljom on sam vlada
  duše i tijela na svu volju
  sred staroga Carigrada,
  na novomu svom pristolju;
  da ga u obraz pogledati
  ljudski pogled ne dostoji,
  i da svudi kud se obrati
  s nedobitnom silom stoji;
  da mu u ruci čes je i sreća,
  da mu je zakon u besjedi;
  gospoda mu da najveća
  trepte od same zapovijedi;
  pače da od njih svaki grlo
  pod svu sablju stavljat teče,
  ako hoće da neumrlo
  dobro u raju vječnom steče;
  da itko žive na svem svijeti
  prid njim prostrt na tle pade;
  da u život mu se ime sveti,
  a po smrti crkve grade.
  Ti vrh svega još ovega,
  da mu utvrdiš sablju u ruci,
  htje da imaju strah od njega
  svi narodi i svi puci.
  Ali ubrzo će pasti
  vidim kleti svoji zakoni;
  er je sila Božjoj vlasti
  nauk vražji da se ukloni.
  Ti naredi, potom stupi
  car od svijeta na pristolje,
  da pod sablju bratju skupi
  i podavi i pokolje.
  Nu vlas Božja caru Ahmatu
  pogubiti brata ne da,
  hteć, za ubojstva starijeh platu,
  da brat, ne sin, zapovijeda.
  Ti, da samo su uzvišena
  hoć na svaku čas najveću
  djeca ona pokupljena
  kijeh u saraj djecom meću;
  a toj, da tko ne zna svoga
  roditelja ni rodjaka
  cara uzdrži, kako s koga
  sebi dobra pozna svaka.
  Sad se zgodi i učini
  smjenstvom zloga Daut-paše
  da i ovi, kako i ini,
  tvoji nauci tašti ostaše.
  Ti naredi da od krstjana
  sinovi se grabe mladi,
  i vojnica da su izbrana
  oni kom se car obgradi;
  ali Božja vlas velika
  podigla je u čas sade
  da taj grablja svakolika
  na istoga cara pade.
  Tko mre u boju, s dobrim svacim
  ti mu obeća raj prilijepi,
  neka posluh se u junacim
  i pogrda smrti ukrijepi.
  Ali učini vlas od Boga
  od krstjana nadaleče
  s neposluha viteškoga
  da car s glavom jedva uteče.
  Ti htje nitko da ničesa
  ne ima svoga osobita
  negli, jak Bog od nebesa,
  tač da je jedan car od svita.
  Nu vlas Božja brzo u sebi
  samosilja krši i slama
  za ukazat da na nebi
  i na zemlji ona je sama.
  Ti u život cara sveti
  i pod noge sve mu stlači,
  hteć da rob je sve na svijeti
  a sam on car vrh svijeh jači.
  Nu vlas Božja, koj imaju
  poklanjat se ljudi sami,
  htje da pusti dušu u vaju
  car svom robu pod nogami.
  Htje ti da sve tjera blude,
  kako hoće, Turčin svaki,
  i da žena držat bude
  koliko ih je hranit jaki;
  tako neka tvoji narodi
  bez broja se uzmnažaju,
  tere caru, ki ih gospodi,
  množ viteza na boj daju;
  nu se skrši sva tva slava,
  er tisuća od tisuća
  tvojijeh isprid Vladislava
  vidjela se pobjeguća.
  Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk
  A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.

 2. #42
  Registrovani Član
  Bisernica avatar
  Status : Bisernica je odsutan
  Registrovan : Aug 2009
  Pol:
  Lokacija : Razbibriga
  Poruke : 20,094
  Tekstova u blogu : 22

  Početno Re: Ivan Gundulić - OSMAN

  20. pjevanje
  U završnom se pjevanju epa govori o Osmanu koji se žali na svoju sudbinu. Car Mustafa opet je na vlasti,
  a uz njega su nove paše – Daut i Hasan. Mustafa zapovijeda da Osmana odvedu u Jedi-kulu, carigradsku
  kulu sa 7 tornjeva koja je služila kao tamnica. Osman plače jer je svjestan da su ga svi napustili i da ga
  čeka smrt. Dautov rob na njegovu zapovijed davi Osmana.
  Nakon Osmanove smrti ep završava pripovjedačevom osudom turskih osvajanja i osmanske civilizacije te
  veličanjem kraljevića Vladislava.
  Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk
  A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.

Stranica 3 od 3 PrviPrvi 123

Slične teme

 1. Smrt Smail-age Čengića - Ivan Mažuranić
  Od Bisernica u forumu Školska lektira
  Odgovora: 16
  Poslednja poruka: 10-10-2011, 16:03

Članovi koji su pročitali ovu temu: 0

There are no members to list at the moment.

Oznake za ovu temu

Dozvole

 • Ne možete otvoriti novu temu
 • Ne možete slati odgovore
 • Ne možete postavljati priloge
 • Ne možete izmeniti svoju poruku
 •